Με 14 θέματα συνεδριάζει στις 10 Αυγούστου, δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου

Με 14 θέματα συνεδριάζει στις 10 Αυγούστου, δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, την 10η Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1: α. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή δρόμου Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου » στη Δ.Ε. Απερίου για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019, προϋπολογισμού €22.716,45 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24)

β. Ανάθεση του έργου: «Επισκευή δρόμου Απερίου Βασσών στην περιοχή Αγ. Γεωργίου» προϋπολογισμού €22.716,45 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ. γ και 32α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.1 του ν.4605/2019) του ν4412/2016.

γ. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση.
δ. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

ε. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για πρόσκληση εργοληπτικών επιχειρήσεων για διαπραγμάτευση.

ΘΕΜΑ 2: α. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Άγιος

Νικόλαος Σπόων» στη Δ.Ε. Σπόων για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019, προϋπολογισμού €123.647,53 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24)

  1. Ανάθεση του έργου: «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Άγιος Νικόλαος Σπόων»,προϋπολογισμού €123.647,53 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ. γ και 32 α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.1 του ν.4605/2019) του ν4412/2016.
  2. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση.
  3. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
  4. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για πρόσκληση τουλάχιστον τριών (3) εργοληπτικών επιχειρήσεων για διαπραγμάτευση

ΘΕΜΑ 3: α. Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Απερίου» στη Δ.Ε. Απερίου για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019, προϋπολογισμού €91.991,26 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24)

β. Ανάθεση του έργου: «Επισκευή τοιχίων αντιστήριξης Απερίου» στη Δ.Ε. Απερίου για την αντιμετώπιση των καταστροφών την αποτροπή νέων, που προκλήθηκαν στον Δήμο Καρπάθου κατά την εκδήλωση των έκτακτων καιρικών φαινομένων από 04/02/2019 έως και 06/02/2019, προϋπολογισμού €91.991,26 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. %24) με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2 περ.γ και 32 α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ.1 του ν.4605/2019) του ν4412/2016.

γ. Έγκριση των όρων της πρόσκλησης για την διαπραγμάτευση.

δ. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

ε. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για πρόσκληση τουλάχιστον τριών (3) εργοληπτικών επιχειρήσεων για διαπραγμάτευση.

ΘΕΜΑ 4: Κήρυξη άγονης δημοπρασίας για 7 ακίνητα της Διακήρυξης 3752/28-5- 2021 και έγκριση 2ης Επαναληπτικής Διακήρυξης εκμίσθωσης οικοπέδων χώρων στάθμευσης Δήμου Καρπάθου.

ΘΕΜΑ 5: Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτος προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για τo παρακάτω έργo: Επέκταση δημοτικού φωτισμού για την τοποθέτηση δεκατριών (13) ΦΣ σε αντίστοιχους νέους στύλους, στην περιοχή Δαματρια Αφιαρτη Τ.Κ. Μενετών μέχρι την παραλία της Δαματριας

ΘΕΜΑ 6: Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοση ενταλμάτος προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για τo παρακάτω έργo: Επέκταση δικτύου Μ.Τ. για την κατασκευή νέου Υ/Σ και μια(1) παροχή Δ.Φ. δεκατριών (13) Φ.Σ. και δώδεκα (12) νέων στύλων στην περιοχή «Σταυρι» Τ.Κ. Απεριου μέχρι δεξαμενή Δήμου Καρπάθου στην περιοχή «Κερατωνας» Τ.Κ Βωλάδος

ΘΕΜΑ 7: Εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου για λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου για την έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ «Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 KVA (Ν0) με αριθμό παροχής 52917684 για την σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης /χαμηλής τάσης στο Κοιμητήριο Τ.Κ. Βωλαδος»

ΘΕΜΑ 8: Εισήγηση για ενοικίαση νέου χώρου Κομνηνού Ευαγγελίας στη παραλιακή οδό Πηγαδίων

ΘΕΜΑ 9: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, αφορά τη δαπάνη για την επίσκεψη του Πρόεδρου του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων κ. Ιωάννη Μαρωνίτη και της συνεργάτιδας και διευθύντριας του γραφείου του Κας. Αντωνίας Φουντή.

ΘΕΜΑ 10: Εισήγηση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή.

ΘΕΜΑ 11: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών Β’ τριμήνου 2021.

ΘΕΜΑ 12: Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Β ́ τριμήνου 2021 σωρευτικά.

ΘΕΜΑ 13: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπάθου με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για έργα υποδομής στο Δήμο Καρπάθου» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής.

ΘΕΜΑ 14: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Καρπάθου μεταξύ του «ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» και της «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για την Πράξη «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου» και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής.