13 κλιματιστικά θα τοποθετηθούν στο Δημαρχείο Καρπάθου - Δαπάνη ύψους 6.931 ευρώ

13 κλιματιστικά θα τοποθετηθούν στο Δημαρχείο Καρπάθου - Δαπάνη ύψους 6.931 ευρώ

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ.: 32/23-06-2023 Μελέτη για την δαπάνη «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων στο Δημοτικό κατάστημα Καρπάθου» όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα Α’ και αποτελεί ανυπόστατο τμήμα της παρούσας.

Καθορίζουμε την δαπάνη στο ύψος της μελέτης 6.931,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 10.7135.0002 στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ ΝΙΣΥΡΙΟΣ

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση η αγορά αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση 13 συνολικά κλιματιστικών μονάδων, για την κάλυψη των αναγκών των χώρων του κτιρίου που στεγάζει το Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καρπάθου. Συγκεκριμένα θα πρόκειται για 13 αυτόνομες επίτοιχες κλιματιστικές μονάδες ψύξης-θέρμανσης, τεχνολογίας inverter, ισχύος 12.000 Btu/h.

26.6.2023

Καρπαθιακά Νέα