Σαν σήμερα, 14.3.1969, εφ. Πρόοδος: "Καθορίσθησαν αι Εθνικαί τοπικαί εορταί εις Δωδεκάνησον"

Σαν σήμερα, 14.3.1969, εφ. Πρόοδος: "Καθορίσθησαν αι Εθνικαί τοπικαί εορταί εις Δωδεκάνησον"