17 άτομα 8μηνης σύμβασης θα προσλάβει ο Δήμος Καρπάθου

17 άτομα 8μηνης σύμβασης θα προσλάβει ο Δήμος Καρπάθου

Στην Τακτική Συνεδρίασηςτου Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης την 29η Μαρτίου 2023  εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ανταποδοτικού Χαρακτήρα συνολικού αριθμού δέκα επτά (17) ατόμων, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

• Έντεκα (11) υπάλληλοι ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών .

• Τρείς (3) υπάλληλοι ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

• Έναν (1) υπάλληλο ΔΕ Ηλεκτρολόγο (Εναερίτη) για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

• Έναν (1) υπάλληλο ΔΕ Τεχνίτη Υδραυλικό για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

• Έναν (1) υπάλληλο ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μιχαήλ Μανωλάκη

Τα Μέλη: 1. Μανωλάκης Μιχαήλ 2. Ανδρέου Νικόλαος 3. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 4. Δήμαρχος Γεώργιος 5. Διακολιός Μιχαήλ 6. Ζανάκης Δημήτριος 7. Καλή-Φιλιππούση Ρηγοπούλα 8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 9. Λύκος Νικόλαος 10.Λυριστής Ιωάννης 11.Μανωλάκης Θεοδόσης 12.Νταής Νικόλαος 13.Παραγυιός Εμμανουήλ 14.Ρεϊσης Μιχαήλ 15.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 16.Τσέρκης Εμμανουήλ 17.Φελλουζή Ευαγγελία