Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή 2ΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ και ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή 2ΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ και ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ: 5010434 ποσού 2.079.569,58€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Στη Ρόδο σήμερα 03/04/2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο κ. Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με Α.Φ.Μ.: 998225768, Δ.Ο.Υ. Σύρου και έδρα: Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ, η οποία στη συνέχεια θα καλείται «Φορέας Υλοποίησης»,

2. Ο κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης, αντιπρόεδρος Φο.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου, που νόμιμα εκπροσωπεί την ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε με ΑΦΜ: 801396468, ΔΟΥ Ρόδου, ο οποίος στη συνέχεια θα καλείται «Κύριος του Έργου», και

3. Οι κ. Παρασκευή Ευθυμίου και κ. Ανδρέας Καλοπήτας, ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Κ/Ξ με την επωνυμία «ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ – ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ», με Α.Φ.Μ. 996803995 Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ και Έδρα: Πηγάδια Καρπάθου, σύμφωνα με το από 03-03-2023 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Κοινοπραξίας και το από 09-03-2023 Ειδικό Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου κ. Ηλία Ζωίδη, η οποία στη συνέχεια θα καλείται «Ανάδοχος».

Προοίμιο

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθ. 7248/31-08-2020 (ΑΔΑ: 63ΘΣ46ΜΤΛΡ-0ΗΠ) Απόφαση ‘Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων», με κωδικό MIS 5010434 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020»

2. Την υπ’ αριθ. 6036/14-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ37Η46ΜΤΛΡ-6ΞΒ) Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων», με κωδικό MIS 5010434 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 2

3. Το γεγονός ότι το έργο, αποτελεί το υποέργο 1 της ως άνω ενταγμένης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξης και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό πράξης Σ.Α. 2020ΣΕ27510080 της ΣΑ2751 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (85% από το Ταμείο Συνοχής και 15% από Εθνικούς Πόρους) και από Ιδίους Πόρους. Εγκρίθηκε στο ΠΔΕ με την υπ’ αρ. πρωτ. 96580/16-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6Α46ΜΤΛΡ-5Δ6) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Η έκδοση Τιμολογίου γίνεται στον Κύριο του Έργου (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε) και οι πληρωμές θα γίνονται από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε (υπόλογος). Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ ως προς το τμήμα της κατασκευής του έργου (Μέρος Πρώτο), καθώς φορολογικά υπόχρεος ορίζεται ο λήπτης του τιμολογίου, σύμφωνα με την υπ. αρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25-9-2014 εγκύκλιο της ΕΥΘΥ – ΓΓΔΕ/ΕΣΠΑ.

4. Τη με αριθ. απόφαση 122/2015, Απόσπασμα Πρακτικού της 25ης/19-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, με θέμα: Έγκριση της μελέτης του έργου ‘’Επικαιροποίηση – συμπλήρωση Οριστικής Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου:

Ολοκλήρωση Δεύτερου Κυττάρου ΧΥΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ’’, ΑΔΑ: 74ΜΙΩΕ0-ΟΣΞ. 5. Τη με αρ. Πρωτ. 16/26-01-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ2ΩΤ46ΜΜ4Ο-951).

6. Το «Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία» της 6ης Ιουλίου 2021» με ΑΔΑΜ 21REQ009296578 2021-10-01, ΑΔΑ: ΨΓΒΜ46ΜΜ4Ο-Ρ2Η, Ορθής Επανάληψης.

7. Το αρ. πρωτ. 416/05-07-2021 έγγραφο του «ΦΟΣΔΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» προς το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα: Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης του Υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ και ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» Α/Α 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5010434 και με ΑΔΑΜ 21REQ009296562 2021-10-01.

8. Τη με αρ. οικ. 4792/21-09-2021 απόφαση έγκρισης των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης της μελέτης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ και ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ», ΑΔΑ: ΨΠΘΣ7ΛΞ-8ΘΛ του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

9. Το με αρ. πρωτ. 9651/26-09-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με θέμα: Προέγκρισης δημοπράτησης του υποέργου «Κατασκευή 2ου κυττάρου ΧΥΤΥ και μονάδας κομποστοποίησης Καρπάθου» της Πράξης «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» (Κωδικός ΟΠΣ 5010434, Υ/Ε 1).

10. Την υπ’ αριθ. 611/2021 (15ο Πρακτικό / 17ο Θέμα / 05-10-2021) (ΑΔΑ: ΩΘΜΡ7ΛΞ-6ΦΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη του υποέργου, οι όροι δημοπράτησης του έργου, η Επιτροπή διαγωνισμού και ο ορισμός του πιστοποιημένου χρήστη του δημοπρατούμενου έργου.

11. Την «Προκήρυξη» με αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./οικ 5458/25-10-2021 με ΑΔΑ: 99Χ27ΛΞ-8ΘΡ και με ΑΔΑΜ: 21PROC009463391 2021-11-02 και την «Διακήρυξη» με αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 5366/21-10-2021 και με ΑΔΑΜ: 21PROC009463509 2021-11-02 – Δημόσια Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΕ 5978/22-11-2021 απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (ΑΔΑ: ΩΞ237ΛΞ-Κ93)

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΕ 6102/29-11-2021 απόφαση νέας (2ης) μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (ΑΔΑ: ΨΞ8Γ7ΛΞ-565)

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΤΕ 6328/10-12-2021 απόφαση νέας (3ης) μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (ΑΔΑ: 9ΧΦΑ7ΛΞ-Ν5Θ) 3

15. Την υπ’ αριθ. 48/2022 (2ο Πρακτικό / 3ο Θέμα / 28-02-2022) (ΑΔΑ: 6ΜΣΖ7ΛΞ-ΘΗΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό δημοπρασίας (1ο στάδιο : Αποσφράγιση-Αξιολόγηση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» – Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με α/α συστήματος 184213,2.

16. Την υπ’ αριθ. 215/2022 (9ο Πρακτικό/4ο Θέμα/27-05-2022) (ΑΔΑ: Ω5ΨΧ7ΛΞ-ΚΦΨ & ΑΔΑΜ: 22AWRD010797315 2022-06-23) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό (2ο στάδιο : Έλεγχος : «Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου» – Κατακύρωση του διαγωνισμού) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου με α/α συστήματος 184213,2 και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ – ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ», που προσέφερε μέση έκπτωση 2,77% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 2.079.569,58€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

17. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 41365/25-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΧΕΟΡ1Ι-ΗΟ6) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επικυρώθηκε η νομιμότητα της υπ’ αριθ. 215/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έγκριση του 2ου Πρακτικού δημοπρασίας – στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του έργου.

18. Την από 30/12/2022 και με Α.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 2113/30-12-2022 Θετική Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης για το σχέδιο σύμβασης και την διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ και ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ», της πράξης με τίτλο «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» με κωδικό ΟΠΣ 5010434, συνολικού ποσού σύμβασης 2.079.569,58€ Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Δηλώσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:

Άρθρο πρώτο Ορισμοί Στην παρούσα σύμβαση, εκτός αν από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικά:

 «Ανάδοχος» είναι η «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ – ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ» στην οποία κατακυρώθηκε το «Έργο».

«Αντικείμενο της Σύμβασης» είναι η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ», το οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο της πράξης με τίτλο «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» με κωδικό ΟΠΣ: 5010434.

 «Προκήρυξη» είναι η με αρ. αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./οικ 5458/25-10-2021 και με ΑΔΑΜ: 21PROC009463391 Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) και «Διακήρυξη» η με αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 5366/21-10-2021 και με ΑΔΑΜ: 21PROC009463509 Διακήρυξη, ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

 «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (ΔΤΕΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την διοίκηση της κατασκευής του «Έργου», δυνάμει της υπ’ αρ. Πρωτ. 16/26-01-2021 Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Καρπάθου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ2ΩΤ46ΜΜ4Ο-951).

 «Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)» είναι το συμβατικό τεύχος, στο οποίο διατυπώνονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να υλοποιηθεί το « Έργο».

 «Έργο» είναι το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».

 «Κύριος του Έργου» είναι ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο.

 «Νέες Εργασίες» είναι οι συμπληρωματικές εργασίες, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν «Έργο», ούτε στην παρούσα «Σύμβαση» και τα λοιπά «Συμβατικά Τεύχη» και οι οποίες ενδεχομένως θα καταστούν κατά την εκτέλεση του «Έργου» αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

 «Προϊστάμενη Αρχή»: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε

 «Προϋπολογισμός Μελέτης» είναι η αναλυτική περιγραφή του κόστους του «Έργου» κατά την οριστική μελέτη.

«Συμβαλλόμενα Μέρη» είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως «Φορέας Υλοποίησης», ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε ως «Κύριος του Έργου» και η «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ – ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ» ως Ανάδοχος του έργου.

 «Σύμβαση» είναι η παρούσα εργολαβική σύμβαση.

 «Συμβατικά Τεύχη» είναι τα έγγραφα και τεύχη, με τα οποία ρυθμίζεται το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών.

 «Υπόλογος – Διαχειριστής»: Ως υπόλογος – διαχειριστής του έργου ορίζεται ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται και οι πληρωμές προς τον ανάδοχο.

 «Χρηματοδότηση» γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Ε.Π.«ΥΜ-ΕΠΕΡΑΑ 2014- 2020», Άξονας Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ». Ο τίτλος της Πράξης είναι, «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους, ενώ η χρηματοδότηση του γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Είναι εγγεγραμμένο στη ΣΑΕ 2020ΣΕ27510080, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 7248/31-08-2020 (ΑΔΑ: 63ΘΣ46ΜΤΛΡ-0ΗΠ) Απόφαση ‘Ένταξης της Πράξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6036/14-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ37Η46ΜΤΛΡ-6ΞΒ) Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης. Άρθρο δεύτερο Αντικείμενο της «Σύμβασης» Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως «Φορέας Υλοποίησης», και ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε ως «Κύριος του Έργου», όπως εκπροσωπούνται στην παρούσα «Σύμβαση», αναθέτουν στον «Ανάδοχο» και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την εκτέλεση του δημόσιου «Έργου» με τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στα «Συμβατικά Τεύχη».

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή του 2ου κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Υ και των απαιτούμενων υποδομών για την κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων. Συγκεκριμένα, οι τεχνικές παρεμβάσεις αφορούν τα ακόλουθα :

• Χωματουργικά Έργα

• Έργα στεγανοποίησης

• Έργα συλλογής – μεταφοράς στραγγισμάτων

• Έργα συλλογής – μεταφοράς βιοαερίου

• Έργα διευθέτησης όμβριων και εσωτερικής οδοποιίας • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

• Προμήθεια και εγκατάσταση υπόστεγου ραφιναρίας και στεγάστρου εξοπλισμού

• Προμήθεια και κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις παραγωγής κόμποστ

• Προμήθεια κινητού εξοπλισμού μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων

Το έργο θα πραγματοποιηθεί εντός του οικοπέδου του υφιστάμενου Χώρου Υγειονομικής Ταφής της νήσου Καρπάθου και είναι σύμφωνο με την υπ’ αριθμό 30308/07-05-2015 (ΑΔΑ: ΩΙΩΟΟΡ1Ι-Φ3Υ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του.

Επιπλέον η σύμβαση περιλαμβάνει και την λειτουργία του έργου για έξι (6) έτη με την χρηματοδότηση να υλοποιείται από ίδιους πόρους του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

• Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

• Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

• Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

• Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με την με αριθ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποία έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. Άρθρο τρίτο Θεσμικό πλαίσιο

Η παρούσα «Σύμβαση» διέπεται από τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα ”ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”».

 της με αρ. πρωτ. 1191/2017 (ΦΕΚ 969Β/22-03-2017) ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3, του αρ. 350 του ν. 4412/2016».

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου. Άρθρο τέταρτο Σύμβαση – Συμβατικά Τεύχη – Σειρά ισχύος

Το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών ρυθμίζεται από τα παρακάτω έγγραφα και τεύχη τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους η σειρά ισχύος είναι η ακόλουθη:

1. Η παρούσα «Σύμβαση».

2. Η Διακήρυξη.

3. Η Οικονομική Προσφορά.

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης.

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους,

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.

10.Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

11. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 30308/07-05-2015 (ΑΔΑ: ΩΙΩΟΟΡ1Ι-Φ3Υ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του του έργου.

Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω. Άρθρο πέμπτο Συμβατικό Τίμημα – Οικονομικό αντικείμενο της «Σύμβασης»

Η συνολική συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στο ποσό των 2.079.569,58 € το οποίο αναλύεται ως εξής: 

Περιγραφή Δαπάνης Δαπάνες κατά την Προσφορά € Μέρος Πρώτο (ΕΡΓΟ) *Συμπερ. ΓΕ & ΟΕ 18% Π1 1.063.912,58 € Απρόβλεπτα 15%: 159.586,89 € Αναθεώρηση: 24.470,11 € (Συνολική Δαπάνη Έργου) Π4 1.247.969,58 €

Μέρος Δεύτερο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

Π2 105.600,00 € Μέρος Τρίτο (ΥΠΗΡΕΣΙΑ) Π3 726.000,00 € Σύνολο Δαπάνης Έργου, Προμήθειας και Υπηρεσίας Κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) (Π2+Π3+Π4)= 2.079.569,58 €

Η συμβατική αξία είναι χωρίς Φ.Π.Α. ως προς τη Συνολική Δαπάνη του Μέρους Πρώτου (Π4) και το Μέρος Δεύτερο (Π2) και η ανάδοχος εταιρία δε θα επιβάλλει Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων της επί αυτών, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248τΑ΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου Ι του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α΄)».

Ως προς το Μέρος Τρίτο (Π3 – Υπηρεσία)

ο κύριος του Έργου (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου) θα επιβαρυνθεί με το αντίστοιχο Φ.Π.Α.) Άρθρο έκτο Πληρωμές – Αναθεώρηση τιμών

Η πραγματοποίηση των πληρωμών της «Ανάδοχου» εταιρίας θα γίνεται με βάση λογαριασμούς – πιστοποιήσεις, που θα συντάσσονται από την «Ανάδοχο» εταιρία και θα υποβάλλονται για έγκριση στη «Διευθύνουσα Υπηρεσία», σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016.

Η έκδοση του τιμολογίου γίνεται στον Κύριο του Έργου και οι πληρωμές θα γίνονται από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε (υπόλογος). 1. Οι συμβατικές τιμές αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό τρίμηνο (Αναθεωρητική Περίοδος) σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου όπως αυτές περιγράφονται στην ΕΣΥ.

2. Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του «Έργου».

3. Προβλέπεται από την Διακήρυξη (άρθρο 16) χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 και της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Άρθρο έβδομο Υποχρεώσεις της Αναδόχου εταιρίας – Μέτρα Ασφάλειας

1. Η «Ανάδοχος» εταιρία υποχρεούται να εκτελέσει το «Έργο» σύμφωνα με την παρούσα «Σύμβαση», τους όρους των «Συμβατικών τευχών», τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στα «Συμβατικά Τεύχη» καθώς επίσης και των νόμων στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτει η παρούσα «Σύμβαση» και το «Έργο».

2. Η «Ανάδοχος» εταιρία υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει:

Α. Τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας,

Β. Τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του «Φορέα κατασκευής του Έργου» ή σε οποιοδήποτε τρίτο είτε μέσα στην περιοχή των εργοταξίων του «Έργου» είτε εκτός,

Γ. Τις μελέτες για τη λήψη μέτρων ασφάλειας (στατική ικριωμάτων, προσωρινής σήμανσης έργου κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα,

Δ. Όλα τα μέτρα που αναφέρονται στην «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» και τα οποία εμπίπτουν στο περιεχόμενο της διεύθυνσης των έργων από την «Ανάδοχο» εταιρία, Ε. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 30308/07-05-2015 (ΑΔΑ: ΩΙΩΟΟΡ1Ι-Φ3Υ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του του έργου.

ΣΤ. Τα μέτρα που αναφέρονται:

Ι. Στη διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού της «Αναδόχου» εταιρίας

ΙΙ. Στην ασφάλιση των εργαζομένων, τη σύνταξη και υποβολή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ΙΙΙ. Στη διάνοιξη και συντήρηση των νέων δρόμων που απαιτούνται για την προσπέλαση στο χώρο του «Έργου», την ακώλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του «Έργου» κατά τη διάρκεια των εργασιών

ΙV. Στις δοκιμές των υλικών και την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών ή άλλων υλικών που δεν προέρχονται από το εμπόριο

V. Στη διευκόλυνση του έργου της «Διευθύνουσας Υπηρεσίας»

VI. Στην τήρηση μητρώου έργου σύμφωνα με την υπ. αρ. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466/2017 (ΦΕΚ 1956/Β/7-6-2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών VII. Στην υποχρεωτική συντήρηση του «Έργου» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Άρθρο όγδοο Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο «Ανάδοχος» εγγυάται την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης και την καλή εκτέλεση του έργου. Για το σκοπό αυτό κατέθεσε σήμερα στον «Κύριο του Έργου» και στο όνομα του «Κύριου του Έργου» (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου), ως εγγύηση καλής εκτέλεσης, τις υπ’ αρ. e-170772/24-02-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (33.839,50 €), και υπ’ αρ. e 170773/24-02-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (33.839,50 €) που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ 1 «Κατασκευή έργου και προμήθεια του απαραίτητου κινητού εξοπλισμού για τις ανάγκες της μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων».

Οι με Α/Α : V/157909 / 28-02-2023 και V/157909 / 28-02-2023 βεβαιώσεις εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ. Τα πρωτότυπα της παραπάνω εγγυητικής επιστολής θα παραμείνουν στα χέρια του «Κύριου του Έργου» για ολόκληρο τον χρόνο εγγύησης.

Η επιστροφή τους θα γίνει με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την οριστική παραλαβή του έργου και εφόσον δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο ένατο Προθεσμία περάτωσης του έργου

1. Γενικά Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/16 ως ισχύει. Σχετικά με την επιρροή των προθεσμιών στην αναθεώρηση, ισχύει η παράγραφος 3 του Άρθρου 153 του Ν. 4412/16 ως ισχύει.

2. Συνολική προθεσμία Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ογδόντα τέσσερις (84) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι πρώτοι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης αφορούν 9 στην κατασκευή και την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι εβδομήντα δύο (72) μήνες την κανονική λειτουργία. Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. Η έγκριση των παρατάσεων της προθεσμίας αυτής μπορεί να γίνει από την «Προϊσταμένη αρχή» ύστερα από αίτηση του «Αναδόχου» ή και χωρίς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Στην υπόψη συνολική προθεσμία, περιλαμβάνονται επίσης οι χρόνοι για τα ακόλουθα:

 την εκτέλεση των αναγκαίων ερευνών, τοπογραφικών αποτυπώσεων, κτλ.

 πλήρη κατασκευή των έργων

 εκτέλεση των δοκιμών και ελέγχου του έργου

 την παράδοση από τον ανάδοχο του Μητρώου του Έργου και των ΣΑΥ – ΦΑΥ.

 την παράδοση των «ως κατασκευάσθηκαν» σχεδίων. 3.

Τμηματικές προθεσμίες (1) Εκτός από τη συνολική προθεσμία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΑΤΠ) και τις Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΕΤΠ), σύμφωνα με το Άρθρο 147 του Ν. 4412/16, ως ισχύει. Όλες οι τμηματικές προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

(2) Καθορίζονται οι παρακάτω Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (ΑΤΠ) σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ : (1) να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το “Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου “, το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 145 του ν.4412/2016).

Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να είναι αυτό που έχει περιληφθεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, προσαρμοσμένο με συγκεκριμένες ημερομηνίες, (2) να κάνει έναρξη των εργασιών του έργου, το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εντολή εκπόνησης εργασιών, (3) να ολοκληρώσει την εργοταξιακή του ανάπτυξη, το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες από την εντολή εκπόνησης εργασιών, Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει Τμηματικές Προθεσμίες.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της κατασκευής και θέσης σε λειτουργία του νέου κυττάρου, εξοπλισμού και των υποδομών κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, είναι συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

 1η Τμηματική Προθεσμία (1η Τ.Π.) :

Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016, να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. (άρθρο 145 του Ν.4412/2016). Επίσης υποχρεούται να υποβάλλει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του άρθρου 18 της Ε.Σ.Υ.

 2η Τμηματική Προθεσμία (2η Τ.Π.) : Επίσης, το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προτείνει για έγκριση άλλα εργαστήρια, εκτός του πιθανού δικού του εργοταξιακού, που θα χρησιμοποιήσει.

 3η Τμηματική Προθεσμία (3η Τ.Π.) : Όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει υποβάλλει για έγκριση το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Εγχειρίδιο ποιότητας, Λειτουργικές Διαδικασίες, Οδηγίες Εργασίας, Προγράμματα Ποιότητας) και Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας. 10 Επισημαίνεται πως σε κάθε περίπτωση ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να έχει παραδοθεί πριν την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του νέου κυττάρου και των υποδομών κομποστοποίησης βιοαποβλήτων δλδ. πριν την έναρξη της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Άρθρο δέκατο Ποινικές Ρήτρες

Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας του «Έργου» επιβάλλεται η ποινική ρήτρα που προβλέπεται συγκεκριμένα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και στην Ε.Σ.Υ. Άρθρο ενδέκατο Νέες εργασίες Για τη σύνταξη των τιμών μονάδας «Νέων εργασιών» που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του «Έργου», καθώς και για την τροποποίηση των ποσοτήτων του συμβατικού προϋπολογισμού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Άρθρο δωδέκατο Τελικές διατάξεις

1. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη «Σύμβαση» ή προς κάποιο από τα αναφερόμενα στο Άρθρο τέταρτο «Συμβατικά Τεύχη» καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η «Σύμβαση» ή κάποιο από τα αναφερόμενα στα λοιπά «Συμβατικά Τεύχη» δεν μπορεί να θεωρηθούν ως παραίτηση των «Συμβαλλομένων Μερών» από τα αντίστοιχα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ή ως αναγνώριση στα «Συμβαλλόμενα Μέρη» δικαιωμάτων, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά στη «Σύμβαση» ή στα λοιπά «Συμβατικά Τεύχη».

2. Η ακυρότητα μέρους της «Σύμβασης» δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτής. Τα «Συμβαλλόμενα Μέρη», στην περίπτωση διαπίστωσης μερικής ακυρότητας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη διατύπωση νέας παραγράφου ή άρθρου ή την τροποποίηση του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή άρθρου που θα θεραπεύει την ακυρότητα και ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με το συνολικό περιεχόμενο της «Σύμβασης».

3. Οποιαδήποτε ενέργεια προβλέπεται ή δεν προβλέπεται σε αυτή τη σύμβαση πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

4. Η «Σύμβαση» αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της. ΡΟΔΟΣ, 03 – 04 – 2023

Για την Ανάδοχο Εταιρία «Κ/Ξ ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ – ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ»ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Για τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Για την

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

3.4.2023

Καρπαθιακά Νέα