Περίπου 2.000 ευρώ/την ημέρα, για να νοικιάσει 2 απορριμματοφόρα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο Δήμος Καρπάθου

Περίπου 2.000 ευρώ/την ημέρα, για να νοικιάσει 2 απορριμματοφόρα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο Δήμος Καρπάθου

 

Μετά από τρείς άγονες διαπραγματεύσεις για την μίσθωση απορριμματοφόρων, ο Δήμος Καρπάθου εξακολουθεί να κινείται ώστε να συνάψει σύμβαση με ιδιώτη μέχρι 30/09/2022, με δυνατότητα παράτασης ορισμένων ημερών ακόμα, εάν, όπως αναφέρει στην απόφαση «ο Δήμος συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και συντρέχουν οι λόγοι για την εκτέλεση της των επιπλέων δρομολογίων».

Η Οικονομική Επιτροπή στις 19 Αυγούστου 2022 αποφάσισε κατά πλειοψηφία: την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης 2 απορριμματοφόρων με προσωπικό ποσού 116.064,00 € (77.376,00 €+ 38.688,00 €) σύμφωνα με την μελέτη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 ως κάτωθι:

Αναλυτικά τα δρομολόγια από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και για μέχρι 30/09/2022, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 20 ημερών είνα (μέχρι την συμπλήρωση των 60 ημερών):

  • ΠΗΓΑΔΙΑ-ΠΛΑΤΥΟΛΟ-ΧΥΤΑ
  • ΑΜΜΟΟΠΗ-ΦΩΚΙΑ ΑΜΜΟΟΠΗΣ-ΑΦΙΑΡΤΗΣ-ΑΓΡΙΛΑΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΑΡΚΑΣΑ-ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΚΑΣΑΣ-ΦΟΙΝΙΚΙ.
  • ΑΠΕΡΙ-ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΥ-ΒΩΛΑΔΑ-ΟΘΟΣ-ΠΥΛΕΣ-ΛΕΥΚΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

Σύμφωνα με την εισήγηση προς την  Οικονομική Επιτροπή:

 Διαπιστώσει την αδυναμία εκτέλεσης των απαραίτητων δρομολογίων της αποκομιδής απορριμμάτων για την ΔΕ Καρπάθου με ίδια μέσα και προσωπικό για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω

Εγκρίνει την προσφυγή στο άρθρο 32 του ν.4412/2016 για λόγους πολιτικής προστασίας και συγκεκριμένα για την αποτροπή πυρκαγιάς λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο Δήμος βρίσκεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την αριθ. 34739/362 /29/03/2022 απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας.

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη αριθ. πρωτ. 6359/19-08-2022 και την έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης.

Ορίζει Επιτροπή Διαπραγμάτευσης τους κάτωθι μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Καρπάθου με τους αναπληρωτές τους:

  1. ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. 2. ΡΗΓΑΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
  3. ΜΕΛΟΣ 3. ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛΟΣ

αναπληρωτές
1. ΦΟΥΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3. ΛΑΧΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο κύριος Βασιλαράκης ψήφισε θετικά προτείνοντας η πρόσκληση να σταλεί σε όσο το δυνατό περισσότερες εταιρείες αποκομιδής απορριμμάτων.
Ο κύριος Πρωτόπαπας ψήφισε θετικά με την προϋπόθεση να πάρουμε τουλάχιστον 2 προσφορές και η υπογραφή της σύμβασης και η εκτέλεση εργασιών να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και σε καμία περίπτωση πέρα το τέλος του τρέχοντος μήνα. Επίσης ζήτησε να προστεθεί και η Αχάτα μέσα στη σύμβαση.

Ο κύριος Τσέρκης μειοψήφησε λέγοντας ότι με σωστό προγραμματισμό και με το προσωπικό που υπάρχει, μπορεί να κάνει την αποκομιδή χωρίς να χρειάζεται σύμβαση σε ιδιώτη.

29.8.2022

Καρπαθιακά Νέα