Κάρπαθος - 21 εργαζ. του Δήμου περιμένουν τη Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής. Εκδόθηκε το ΦΕΚ

Κάρπαθος - 21 εργαζ. του Δήμου περιμένουν τη Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής. Εκδόθηκε το ΦΕΚ

Στον Νόμο υπ. Αριθμ. 4876/2021 ΦΕΚ 251/Α/23-12-2021 με τίτλο“Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις”  μεταξύ των άρθρων προβλέπεται και το θέμα των συμβάσεων των εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που εργάζονται στους Ο.Τ.Α. Πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Καρπάθου στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η σύμβαση 21 εργαζομένων και με αυτόν το Νόμο δίνεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι 31 Μαρτίου 2022. 

Οι 21 εργαζόμενοι του Δήμου περιμένουν την Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ώστε να δώσει την έγκριση της για να έχουν δουλειά για ακόμη 3 μήνες!

Άρθρο 176

Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19

1. Συμβάσεις προσωπικού α’ και β’ βαθμού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.3.2022 με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη, μετά την παράταση, συνεδρίασή του.

2. Η παράταση των συμβάσεων της παρ. 1 αφορά προσωπικό που οι συμβάσεις του είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων. Επ’ αυτών δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των άρθρων 5 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), καθώς και οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6). Ο συνολικός χρόνος διάρκειας των εν λόγω συμβάσεων, περιλαμβανομένων των παρατάσεών τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.

3. Με απόφαση του οικείου Δημάρχου, δύναται κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό του παρόντος, να διατίθεται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τις ανάγκες ελέγχου εισόδου σε αυτά, λόγω του αυξημένου όγκου εργασιών που παρέχουν στους πολίτες.