Δήμος Καρπάθου: Στις 22 Ιουνίου η επαναληπτική δημοπρασία για ομπρέλες και θαλάσσια σπορ

Δήμος Καρπάθου: Στις 22 Ιουνίου η επαναληπτική δημοπρασία για ομπρέλες και θαλάσσια σπορ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 2021-2022

Ο Δήμαρχος Καρπάθου λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 2971/2001,

2. Το άρθρο 56του Ν4384/2016

3. Το άρθρο 192 του Ν3463/2006

4. Το ΠΔ 270/81

5. Το ΠΔ 11/1929 άρθρο32

6.Την Κ.Υ.Α. 47458 ΕΞ 2020 ΦΕΚ1864 Β΄15/5/2020 όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α 56468ΕΞ 2020ΦΕΚ 2198 Β΄/5/6/2020 , τα άρθρα 13,14 του Ν4787/26/3/2021και την Κ.Υ.Α 51872ΕΞ2021 ΦΕΚ1798/29/4/2021

6. Την υπ΄αριθμ. 102/2020 / απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν:1) η αποδοχή της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2020. 2) ο Καθορισμός όμορων προτιμησιακών και δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για το έτος 2020. 3) ο Καθορισμός της τιμής μίσθωσης των όμορων προτιμησιακών τμημάτων και της τιμής εκκίνησης των δημοπρατούμενων τμημάτων Αιγιαλού και παραλίας για τοποθέτηση Ομπρελών και Θαλασσίων Σπορ για το έτος 2020

7. Την υπ΄αριθμ . 110/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης δημοπρασίας.

8.Το γεγονός ότι τα για τα τμήματα του πίνακα του άρθρου 1 δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον στην δημοπρασία της 4/6/2021.

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των χώρων αιγιαλού και παραλίας όπως αυτοί αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες του άρθρου 1 και το επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, για το έτος 2021-2022, με τους παρακάτω όρους.