Προς ολοκλήρωση του 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Προς ολοκλήρωση του 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», του Δήμου Καρπάθου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) για την «Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων»

Όπως προβλέπεται από την σύμβαση, ο ΦΟΔΣΑ καθίσταται ο Αρμόδιος φορέας – Κύριος των Υποέργων για την Κατασκευή του 2ου κυττάρου του ΧΥΤ Καρπάθου και για την Μονάδα κομποστοποίησης βιοαποβλήτων ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ο δε ΔΗΜΟΣ είναι ο Αρμόδιος Φορέας – Κύριος του Υποέργου για την συλλογή των βιοαποβλήτων και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  θα είναι η Αναθέτουσα Αρχή των υποέργων στο Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και θα διαθέσει την Τεχνική της Υπηρεσία, προκειμένου να λειτουργήσει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την υλοποίηση όλων των Υποέργων.

Ο ΦΟΔΣΑ προγραμματίζει την υλοποίηση των υποέργων για την Κατασκευή του 2ου κυττάρου του ΧΥΤ Καρπάθου και της Μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων ΚΑΡΠΑΘΟΥ καθώς και του Υποέργου Τεχνικού Συμβούλου της ανωτέρω ενταγμένης Πράξης, ο δε ΔΗΜΟΣ προγραμματίζει την Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής Βιοαποβλήτων

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.036.566,55 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η διάρκεια υλοποίησης 12 μήνες.