Ο ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου προχωρά στην «Παροχή Υπηρεσίας για την εξασφάλιση έναρξης κατασκευής της Β΄Φάσης της Λεκάνης του ΧΥΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

Ο ΦοΔΣΑ Ν. Αιγαίου προχωρά στην «Παροχή Υπηρεσίας για την εξασφάλιση έναρξης κατασκευής της Β΄Φάσης της Λεκάνης του ΧΥΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 93 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/07-05-2020) σύστασης του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.

2. Τις διατάξεις του ν.2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».

3. Τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α` 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

4. Το Καταστατικό της εταιρείας.

5. Το Απόσπασμα Πρακτικού της 19ης Απριλίου 2021 Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε περί «Ανασυγκρότηση σε σώμα του ΔΣ – Ανάθεση δικαιωμάτων και εξουσιών σε έναν ή περισσότερους Συμβούλους» (ΑΔΑ: 618Υ46ΜΜ4Ο-Ε08)

6. Το Απόσπασμα Πρακτικού της 27ης Δεκεμβρίου 2023 Διοικητικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης 80/2023) του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε περί «Έγκρισης παράτασης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ : 97ΕΩ46ΜΜ4Ο-7Β3).

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09.03.2021) : Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36)

9. Το πρακτικό της 2ας Νοεμβρίου 2020 Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε, θέμα 2ο περί ορισμού μέλους ΔΣ για την αξιολόγηση προσφορών/ας που κατατίθενται στην υπηρεσία στα πλαίσια σύναψης συμβάσεων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (6ΦΦΘ46ΜΜ4Ο-ΜΜΓ).

10. Το Πρακτικό της 30ης Οκτωβρίου 2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε περί «Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου έτους 2024» (ΑΔΑ : 91ΓΨ46ΜΜ4Ο-Ν7Κ).

11. Το Απόσπασμα Πρακτικού της 30ης Οκτωβρίου 2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου έτους 2024» (ΑΔΑ : 6Ν8Χ46ΜΜ4Ο-ΟΡΒ).

12. Tις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς & τα δικαιολογητικά που αφορούν τις προσφορές των οικονομικών φορέων.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1498/04-04-2024 Πρωτογενές αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014532122 2024-04-04)

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1499/04-04-2024 Εγκεκριμένο αίτημα όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014532237 2024-04-04)

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1500/04-04-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014532315 2024-04-04)

16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.1627/12-04-2024 εισερχόμενο έγγραφο προσφοράς

17. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1668/ 16-04-2024 Πρακτικό Αξιολόγησης

18. Την διάθεση σχετικής πίστωσης στον κωδικό 61.95 του προϋπολογισμού έτους 2024 του Φορέα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1668/16-04-2024 Πρακτικό αξιολόγησης της Προσφοράς που κατατέθηκε στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1500/04-04-2024 Πρόσκλησης όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

Εγκρίνουμε την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς και την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας για την εξασφάλιση έναρξης κατασκευής της Β΄Φάσης της Λεκάνης του ΧΥΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».», CPV : 43210000-8 – Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών , ποσού 29.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (36.828,00 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) στον προσφέροντα οικονομικό φορέα «Λεντάκη Νικόλαο» , Διεύθυνση Διαφάνι – Κάρπαθος, ΤΚ 85700 Κάρπαθος με ΑΦΜ 062928599 ΔΟΥ Καρπάθου.

Το συνολικό κόστος της ανωτέρω υπηρεσίας θα βαρύνει τον Φορέα και τον ΚΑΕ 61.95 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε Γιώργος Χατζημάρκος

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

8.5.2024

Καρπαθιακά Νέα