Η Κοινότητα Απερίου Καρπάθου προτείνει 31 έργα προς τη δημοτική αρχή για το 2023!

Η Κοινότητα Απερίου Καρπάθου προτείνει 31 έργα προς τη δημοτική αρχή για το 2023!

 

«Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρέπει η Κοινότητά μας να καταρτίσει Τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2023. Οποιοδήποτε έργο ή μελέτη που αφορά στην Κοινότητά μας ωριμάσει ,πρέπει να είναι ενταγμένο στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεσθεί και να πληρωθεί. Ας αξιολογήσει και ας εκτελέσει ο Δήμος Καρπάθου τα έργα ή τις μελέτες που κρίνει κατά προτεραιότητα. » .

Το Συμβούλιο της Κοινότητας, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εισηγείται προς τον Δήμο Καρπάθου και τις Τεχνικές Υπηρεσίες τα κάτωθι:

1 . Εκσκαφή και στεγανοποίηση δρόμου έμπροσθεν του Χρυσείου Μεγάρου ( ΕΠΕΙΓΟΝ λόγω υγρασίας στο κτίριο ).

2.Διαπλάτυνση και Ασφαλτόστρωση δρόμου από Μερτώνα προς Κυρά Παναγιά, από Πέρα Μερτώνα ( Κομπιές ) στον Κεντρικό Δρόμο και προς παραλία και από διασταύρωση Κατώδιο – Άγιο Παντελεήμονα με κατάληξη στην παραλία Κάτω Λάκκος.

3.Καθαρισμός ρέματος από περιοχή Βλία μέχρι την Μέσα Βρύση.

4.Ασφαλτόστρωση δρόμου από Κατώδιο προς Μακρύ Γιαλό και Κάτω Λάκκο.

5.Δημιουργία βιολογικού καθαρισμού στην Κυρά Παναγιά.

6.Αξιοποίηση κτίσματος στην Κυρά Παναγιά.

7.Κατασκευή στηθαίου στο Λύκειο Απερίου.

8.Συντήρηση και επαναλειτουργία Κοινοτικών Βρυσών.

9.Δημιουργία Χώρου στάθμευσης από Λιοτρίβι έως την περιοχή Σαραντού.

10.Συντήρηση μονοπατιού προς Άγιο Αντώνιο.

11.Χάραξη γραμμής αιγιαλού και παραλίας για Αχάτα και Κυρά Παναγιά.

12.Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Υπαπαντή.

13.Επέμβαση για διαφυγή λιμναζόντων όμβριων υδάτων πλησίον του Χριστού Βαλαντούς.

14.Φωτισμός χώρου στάθμευσης Βαλαντούς.

15.Ασφαλτόστρωση από διασταύρωση στη θέση Σταυρί προς οικίες και αγροτικές μονάδες Χαλκιά και Φουντή και από διασταύρωση στη θέση Σταυρί έως όρια Απερίου στη θέση Δράκοντας Κεράτωνας.

16. Ασφαλτοστρώσεις Νεό Νοσοκομείο – Λιά , Άγιος Γεώργιος Βασσών – Άλι – Χας , Λιά – Καλλίπολη .

17.Ασφαλτοστρώσεις Περιφερειακός Απερίου – Σχάρα – Ξενέφαμα , Σχάρα – σύνδεση με δρόμο Αχάτας , Σχάρα – Καπίρι , Ποτιστό – Πετρωνάς , Ποτιστό – Άης Θώρος , Πανερημιώτης Βουκωλάς .

18.Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Απερίου και των οικισμών της. Κατασκευή νέων δεξαμενών όπου χρειάζεται και επισκευή των υπαρχουσών .

19.Επαναφορά στην αρχική μορφή της Μέσα Βρύσης , φωτισμός και επισκευή του φρεατίου.

20.Τσιμεντόστρωση πρώτων 50 μέτρων δρόμου από διασταύρωση λατομείου στη θέση ‘’Σταυρί ‘’ προς περιοχή ‘’Δράκοντα ‘’.

21.Μελέτη βιολογικού καθαρισμού οικισμών Απερίου.

22.Ανάπλαση και καλλωπισμός πλατείας Μερτώνα και καλλιέργεια πηγής.

23.Μελέτη για δημιουργία ‘’ Πράσινων σημείων ‘ , για εναπόθεση απορριμμάτων σε Απέρι – Κατώδιο – Μερτώνα – Κυρά Παναγιά .

24. Μελέτη για δωρεάν internet ( wi fi ) εντός οικισμού Απερίου.

25.Κατασκευή στηθαίων στη Μέσα Βρύση.

26.Πυροπροστασία Μερτώνα.

27.Δημοτικός Φωτισμός μονοπατιών με καλαίσθητους στύλους στον Μερτώνα.

28.Μελέτη ύδρευσης – αποχέτευσης Μερτώνα.

29.Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στο μονοπάτι από πλατεία έως οικία Νικολαΐδη στον Μερτώνα.

30.Μελέτη αποχέτευσης στο Κατώδιο.

31.Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Λύκειο Απερίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2023.

Σε πίστωση συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΡΙΟΥ

Γεώργιος Παππάς

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σοφία Οικονομίδου Γεώργιος Αμπελίδης Μαρία Λογοθέτη Γεώργιος Παππάς

18.1.2023

Καρπαθιακά Νέα