37.200 ευρώ από τον Δήμο Καρπάθου σε συμβουλευτικές υπηρεσίες παρακολούθησεις και σύνταξης προτάσεων

37.200 ευρώ από τον Δήμο Καρπάθου σε συμβουλευτικές υπηρεσίες παρακολούθησεις και σύνταξης προτάσεων

Με  απόφαση Δημάρχου κ. Νισύριου (110 από 20/1/2022) εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ( 37.200,00) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 10.6117.0005 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. 2022, ως δαπάνη  ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.