58 δεξαμενές νερού θα καθαρίσει ο Δήμος Καρπάθου. Αυτή είναι η λίστα (εικόνες δεξαμενή Καρακαλά Μενετών)

58 δεξαμενές νερού θα καθαρίσει ο Δήμος Καρπάθου. Αυτή είναι η λίστα (εικόνες δεξαμενή Καρακαλά Μενετών)

 Εγκρίθηκε από τη δημοτική αρχή Καρπάθου η υπ’ αριθμό 30/2023 Μελέτη για Καθαρισμό Δεξαμενών ύδρευσης». Καθορίζουμε την δαπάνη στο ύψος της μελέτης 14.997,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Γ. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 25.6275.0005, με τίτλο «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης δήμου», στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιωάννης Θεμ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

Ο Δήμος Καρπάθου στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης των δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης, επιβάλλεται να προβεί στην ανάθεση σε ανάδοχο των υπηρεσιών καθαρισμού 58 δεξαμενών ύδρευσης.

Ο καθαρισμός των δεξαμενών ύδρευσης συμβάλει αποφασιστικά στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας, διότι απομακρύνονται τα καθιζάνοντα ιζήματα τα οποία αποτελούν εστία ανάπτυξης μικροοργανισμών στις δεξαμενές ύδρευσης. Σε συνδυασμό με την απολύμανση μέσω τακτικής χλωρίωσης του νερού, επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό υγειονομικό αποτέλεσμα.

Δυστυχώς, o Δήμος Καρπάθου αδυνατεί να εκτελεί καθαρισμό δεξαμενών ύδρευσης, λόγω του ότι δεν επαρκεί το προσωπικό του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης. Αυτό επιβεβαιώνεται με την υπ’ αρ. πρωτ. 11370/07-6- 2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Εικόνες από τη δεξαμενή στην περιοχή Καρακαλά Μενετών

15.6.2023

Καρπαθιακά Νέα