600 Πέρδικες θα απελευθερωθούν σε Κάρπαθο και Κάσο - Πρόταση του Κυν. Συλλόγου

600 Πέρδικες θα απελευθερωθούν σε Κάρπαθο και Κάσο - Πρόταση του Κυν. Συλλόγου

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου εγκρίθηκε ο εμπλουτισμός ενδιαιτημάτων με απελευθέρωση 600 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας (Alectoris chukar cypriotes) στα νησιά Καρπάθου και Κάσου όπως προτείνεται από την έκθεση εμπλουτισμού ενδιαιτημάτων του Κυνηγητικού Συλλόγου.

Πιο συγκεκριμένα αφορά τις θέσεις Βόνες, Πετράκλα, Αυγό, Παγια, Μαραθα, Ροπάδια, Χαλιστίρια, Δύο Ουνιά, Μαστιχάρια, Χιμέριες, Αγριοπύλας, Κοπρίνες, Σκάφη, Μέσα Παναγιά, Κάτω λάστο- Καμάντι, Λάστο-Κιτ΄σνι, Λάστο-Ψοφούσα, Λάστο Πριόνας Λάστο –Χωριό, Στες, Κεφάλα Λακιά, Προφ. Ηλίας, Τραούνια, Προφήτης Ηλίας-Χωραφούλια, Σπόα Βούες, Σποα- Βουνημένη, Όλυμπος Πει, Όλυμπος Ορχιδέα, Όλυμπος Όρος, Κάτω Λευκός –Λιω, Κιουρί, Κάτω Λευκός Γημέλια, Σπυρίδων, Ξαγκια Ενεσση, Στυλοκαμάρα, Μαζοχόρτους, Αης Γιώργης Χαδιές, Χέλαθρος, Νταμάρια, Βουνάρης, Αης Μαμας, Σκάφη, Πριόνας, Αντιπέρατο, Αξάγκια, Τσιγκούνας, Βρουλού, Καούρι, Φακι, Προφ. Ηλίας, Ακτή Πλατύ, Αγία Κυριακή, Πλατύολο, Ποας, Γωνιές, Αγιος Γεώργιος, Σιτταρένα, Μιχαλιού, Κήπος, Κοπρίνες, Κόμη, Οινι, Καμμένο Άκρι, Πελεκιτό, Μαστιχάρια, Τσαμπουνιεράκη, Πίσω Χομαλη, Μαρίτσας, Ελερος, Χαδιές και Χελατρος.

Στόχος των απελευθερώσεων είναι η ενδυνάμωση των φυσικών πληθυσμών στις περιοχές των νήσων Καρπάθου και Κάσου, που παρουσιάζουν αισθητή μείωση του φυσικού πληθυσμού και η επανεισαγωγή σε θέσεις όπου ο πληθυσμός έχει εξαφανιστεί για διάφορες αιτίες.

Η προμήθεια των 600 ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας από τον Κ.Σ. Καρπάθου θα γίνει από τα κρατικά εκτροφεία Ρεθύμνου και σε περίπτωση που τα ανωτέρω εκτροφεία δεν είναι σε θέση να καλύψουν τον αιτούμενο αριθμό θηραμάτων η προμήθεια αυτών θα γίνει από ιδιωτικά εκτροφεία, (με πιστοποιητικά υγειονομικού και γενετικού ελέγχου) για το υποείδος Alectoris chukar cypriotes που ενδημεί στην περιοχή Κρήτης & Δωδεκανήσου.

Η προμήθεια των ατόμων να γίνει με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Να έχει εξασφαλιστεί ο υγειονομικός έλεγχος και γενετικός έλεγχος των ατόμων νησιωτικής πέρδικας που πρόκειται να απελευθερωθούν, όπως προβλέπεται από το Γ΄ κεφάλαιο (υγειονομικός και γενετικός έλεγχος) της (3) σχετικής υπουργικής απόφασης. Την ημέρα της απελευθέρωσης των θηραμάτων, να βρίσκεται σε ισχύ η βεβαίωση του κτηνιάτρου για τον υγειονομικό έλεγχο αυτών καθώς και η βεβαίωση του εργαστηρίου γενετικής για την επιστημονική ταυτοποίηση του DNA τα οποία θα επιδειχθούν στην επιτροπή απελευθέρωσης.

2. Να έχει εξασφαλιστεί η ορθή διακίνηση των θηραμάτων από τα εκτροφεία όπως προβλέπεται από το Δ΄ κεφάλαιο (διακίνηση θηραμάτων) της σχετικής (3).

3. Να έχει συνταχτεί πρωτόκολλο απελευθέρωσης των ατόμων Νησιωτικής Πέρδικας ανά προτεινόμενη θέση, όπως προβλέπεται από το Ε΄ κεφάλαιο (απελευθέρωση) της σχετικής (3).

4. Πλην των παραπάνω αναφερόμενων περιοχών, δεν θα πραγματοποιηθούν απελευθερώσεις σε καμία άλλη περιοχή.

5. Η ηλικία των ατόμων που θα απελευθερωθούν πρέπει να είναι τουλάχιστον 6-7 μηνών κατά την τοποθέτησή τους στους πυρήνες προσαρμογής.

6. Η απελευθέρωσή τους θα ξεκινήσει τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου (πάντα νυχτερινές ώρες) μέχρι την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου (έως και Ιανουάριο).

7. Ο Κ.Σ Καρπάθου οφείλει να μεριμνήσει για τη βελτίωση του βιοτόπου και την παροχή νερού, τα οποία θα εξασφαλίζουν την επιβίωση των θηραμάτων. Γ.Οι δαπάνες υλοποίησης του σχεδίου εμπλουτισμού βιοτόπων που εγκρίνεται με την παρούσα θα βαρύνουν τις φιλοθηραματικές δαπάνες του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρπάθου και θα πρέπει να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στον εγκεκριμένο από τη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου, προϋπολογισμό του τρέχοντος ή επομένου έτους, ανάλογα με την περίοδο απελευθέρωσής τους.

Η απελευθέρωση θα γίνει σε συνεργασία και υπό τις οδηγίες της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου. Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου με την ολοκλήρωση του σχεδίου απελευθέρωσης παρακαλείται για την πλήρη αναφορά της (με τα απαιτούμενα αποδεικτικά) τόσο σε μας όσο και στη Δ/νση Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.