60.000 ευρώ για συντήρηση-επισκευή του πρώην Δημαρχείου Καρπάθου (ΚΟΝΑΚΙ)

60.000 ευρώ για συντήρηση-επισκευή του πρώην Δημαρχείου Καρπάθου (ΚΟΝΑΚΙ)

Απευθείας ανάθεση του έργου:

«Συντήρηση – επισκευή κτιρίου πρώην Δημαρχείου Καρπάθου στην περιοχή Κονάκι Πηγαδίων Καρπάθου». Έχοντας λάβει υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/8-6-06) «Κ.Δ.Κ.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263Α) άρθρο 20 παρ. 13.

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαιτέρως το άρθρο 58 παρ, 1ε και το άρθρο 72 παρ 1ζ.

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Νόμο 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας καιτης ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την ανάγκη του Δήμου για το έργο που αναφέρεται στο θέμα.

6. Την υπ’ αριθ.: 23/2023 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ7Ω7ΩΕ0-ΙΕΞ) περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρπάθου για το Οικονομικό έτος 2023.

7. Την υπ’ αριθ.: 25/2023 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΗΧ4ΩΕ0-ΠΩΕ) η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 7706/22-3-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΗΓΟΡ1Ι-ΘΤΝ) απόφαση του Συντονιστή Διοίκησης Αιγαίου.

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 9950/29-12-2022 Μελέτη (αρ. μητρ. μελετών 60/2022).

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 9951/29-12-2022 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ011934095).

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 9952/29-12-2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα.

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 9953/29-12-2022 Βεβαίωση ότι η αξία των απευθείας αναθέσεων των έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των τεχνικών έργων που εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Την υπ’ αριθ.: 1344/30-12-2022 Απόφαση Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 971ΕΩΕ0-8ΘΣ ).

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 3940/29-03-2023 Βεβαίωση ότι η αξία των απευθείας αναθέσεων των έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των τεχνικών έργων που εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου.

14. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 30.7331.0001.

15. Την υπ’ αριθ. 264/30-03-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Δ4ΒΩΕ0-0Χ4 και ΑΔΑΜ: 23REQ012790242).

16. Την υπ’ αριθ. 429/2023 (ΑΔΑ: 6ΖΚΨΩΕ0-ΛΣΝ) απόφαση έγκρισης μελέτης και διαδικασίας ανάθεσης του έργου.

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 10535/31-05-2023 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Δήμου Καρπάθου (ΑΔΑΜ: 23PROC012790494) μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. προς τρεις Οικονομικούς Φορείς.

18. Τις υποβληθείσες Οικονομικές Προσφορές στην με συστημικό αύξοντα αριθμό 195238 ηλεκτρονική διαδικασία απευθείας ανάθεσης (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) του έργου «Συντήρηση – επισκευή κτιρίου πρώην Δημαρχείου Καρπάθου στην περιοχή Κονάκι Πηγαδίων Καρπάθου».

19. Την με αρ. πρωτ. 12035/13-06-2023 αξιολόγηση και σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής διαδικασίας απευθείας ανάθεσης (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) του έργου «Συντήρηση – επισκευή κτιρίου πρώην Δημαρχείου Καρπάθου στην περιοχή Κονάκι Πηγαδίων Καρπάθου» με συστημικό αύξοντα αριθμό 195238 εκτιμώμενης αξίας 49.193,54 € χωρίς ΦΠΑ (60.999,99 €, με Φ.Π.Α).

2. Την απευθείας ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα ΝΙΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ΑΦΜ: 110630162 Δ.Ο.Υ: Ρόδου και με στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: ΔΙΑΦΑΝΙ, ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, 85700, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, email: niotisn@yahoo.gr

3. Η ανάθεση αφορά την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – επισκευή κτιρίου πρώην Δημαρχείου Καρπάθου στην περιοχή Κονάκι Πηγαδίων Καρπάθου», όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. μελέτη 60/2022 της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα εκτελεστεί στο σύνολό της σύμφωνα με αυτή.

4. Η συνολική συμβατική αξία της ανάθεσης είναι 48.209,68 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 59.780,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), σύμφωνα με την οικονομική προσφορά με Α/Α συστήματος 293708 του οικονομικού φορέα (με μέση έκπτωση 2,00%).

5. H Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τρεiς (3) μήνες από την υπογραφή της. 6. Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό με βάση την οικονομική προσφορά του, όταν παραδοθεί το σχετικό τιμολόγιο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

14.6.2023

Καρπαθιακά Νέα