Σε 8 παραλίες της Καρπάθου μπαίνουν βάθρα και έρχονται ναυαγοσώστες!

Σε 8 παραλίες της Καρπάθου μπαίνουν βάθρα και έρχονται ναυαγοσώστες!

Ο Δήμαρχος Καρπάθου ενέκρινε την υπ’ αριθ.: 21/16-06-2023 Μελέτη για την δαπάνη «Προμήθεια ναυαγοσωστικών βάθρων» όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα Α’ και αποτελεί ανυπόστατο τμήμα της παρούσας. Β. Καθορίζουμε την δαπάνη στο ύψος της μελέτης 19.840,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η συγκεκριμένη μελέτη (Τεχνική Έκθεση) αναφέρεται μόνο στην προμήθεια ναυαγοσωστικών πύργων – βάθρων , για τις χαρακτηρισμένες πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου όπως εκείνες αναφέρονται παρακάτω σύμφωνα με το πρακτικό 1/2022 της επιτροπής Παραλιών και χώρων αιγιαλού νήσου Καρπάθου.

Θα γίνει προμήθεια οκτώ (8) πύργων ναυαγοσώστη για τις ανάγκες των λουτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών παραλιών, µε σκοπό την ασφάλεια των λουόμενων , στα πλαίσια της πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων , σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 71/2020 .

Η τοποθέτηση των ναυαγοσωστικών πύργων θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει προμήθεια των Ειδος τεμ 1. Πύργος ναυαγοσώστη

8 Οι πύργου θα τοποθετηθούν σε προκαθορισμένα σημεία που θα υποδεχτούν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και αφορούν τις κάτωθι παραλίες

1. Άπελλα

2. Κυρά Παναγιά

3. Αχάτα

4. Παραλία Πηγαδίων (Από Ξενώνας έως Λιμανάκι)

5. Άφωτη (Από έμπροσθεν ξενοδοχείου AFOTI BEACH έως έμπροσθεν ξενοδοχείου BAYWATCH

6. Μεγάλη Αμμοοπή

7. Άγιος Νικόλαος Αρκάσας

8. Γυαλού Χωράφι Λευκού

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς τους στην αποθήκη του Δήμου Καρπάθου, που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία μας.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.7135.0004. Το CPV της προμήθειας είναι 44212230-0 – Πύργοι

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412 2016 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4782/2021 και ισχύει. Τυχόν ελαττωματικά είδη, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας, και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Ως τρόπος ανάθεσης και λόγω του προϋπολογισμού της μελέτης , προτείνεται η προμήθεια να εκτελεστεί με απ ευθείας ανάθεση .

φωτογραφία Άγιος Νικόλαος Αρκάσα, Δημήτρης Σπανός

23.6.2023

Καρπαθιακά Νέα