Απευθείας ανάθεση για την άδεια πυρασφάλειας στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Καρπάθου

Απευθείας ανάθεση για την άδεια πυρασφάλειας στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Καρπάθου

Με  απευθείας ανάθεση προχωρά η Πρόεδρος του ΚΟΠΑΠ κα Ρίτα Καλή Φιλιππούση, για  την εξασφάλιση άδειας πυρασφάλειας στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Καρπάθου.

Πιο συγκεκριμένα αναθέτει στον Νικόλαο Γ. Νιοτή – Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, την παροχή υπηρεσιών για την εξασφάλιση άδειας πυρασφάλειας στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Καρπάθου, με βάση την προσφορά του, ως εξής: Απαιτούμενες απαραίτητες παρεχόμενες υπηρεσίες:

α. της σύνταξης μελέτης,

β. συμπληρωματικός εξοπλισμός πυρασφάλειας αν απαιτείται (στο κτίριο ήδη υπάρχει εγκατάσταση πυροσβεστικών φωλιών, πυροσβεστήρων και συστήματος πυρανίχνευσης) – περιλαμβάνεται προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού και τοποθέτηση.

γ. υποβολή αίτησης έκδοσης πυρασφάλειας και υποβολής φακέλου,

δ. παρακολούθηση της διαδικασίας, διορθώσεις και συμπληρώσεις εφόσον απαιτούνται και

ε. έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

Η δαπάνη συνολικά ανέρχεται στο ποσό έως 2.999,56€ (δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.