Ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Καρπάθου κ. Γ. Νισύριου, οι αντιδήμαρχοι του δήμου με θητεία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021

Ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Καρπάθου κ. Γ. Νισύριου, οι αντιδήμαρχοι του δήμου με θητεία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021

Ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Καρπάθου κ. Γ. Νισύριου, οι αντιδήμαρχοι του δήμου με θητεία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Στην απόφαση του δημάρχου αναφέρονται τα εξής: 

«Α Π ΟΦ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Αρμοδιότητες σε θέματα εξυπηρέτησης πολιτών.
• Ο συντονισμός και η επίβλεψη του Κέντρου Κοινότητας
• Ο συντονισμός και η επίβλεψη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
• Τη μέριμνα για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει
συγκεκριμένες υπηρεσίες.
• Τη δημιουργία Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου.
• Το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
• Την εποπτεία των Δημοτικών parking
• Την ανάπτυξη και διαχείριση Δημοτικής- αστικής συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης,
καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

Αρμοδιότητες σε θέματα επιχειρηματικότητας.
• Την εισήγηση για τη χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
• Την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων, τον έλεγχο νομιμότητας και είσπραξης δημοτικών τελών.
• Την εποπτεία και ευθύνη για την καλή λειτουργία της διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου και Αλλοδαπών
• Την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
• Την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικής περιουσίας.
• Την τήρηση αρχείων της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)
• Τη μέριμνα για τη διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατύπωση εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Επίσης εξουσιοδοτείται για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση βεβαιώσεων και την εισήγηση προστίμων.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες ισχύουν έως 31-12-2021

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,    ΥΔΡΕΥΣΗΣ,  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αρμοδιότητες Τεχνικών έργων.
• Την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Μελετών και Επίβλεψης έργων, Εκτέλεσης έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών έργων, Εκτέλεσης έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
• Την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων κ.λπ.)
• Τη διαχείριση και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και το Τμήμα Περιβάλλοντος

Αρμοδιότητες Τμήματος ύδρευσης – Αποχέτευσης.
• Τη μέριμνα για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακαθάρτου νερού, γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός κλπ.
• Τη μέριμνα για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές και ενημέρωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων.

Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων.
• Την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
• Τη μέριμνα για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.

• Τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
• Την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών.
• Τη μέριμνα για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση βεβαιώσεων και την εισήγηση προστίμων.
Επίσης ορίζεται υπεύθυνος για τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες ισχύουν έως 31-12-2021

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΤΣΕΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αρμοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων.
• Παρακολουθεί το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για την ασφάλεια και την ασφάλιση αυτών και τον εφοδιασμό τους με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
• Παρακολουθεί την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.

• Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
• Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
• Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

• Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
• Την εποπτεία των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου και των Σ.Φ.Η.Ο.
• Την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

• Την ανακύκλωση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που συλλέγει ο Δήμος Επίσης, ορίζεται υπεύθυνος:
• Για τη συνεργασία της Κοινότητας Ολύμπου με το Δήμο Καρπάθου ως σύνδεσμος μεταξύ του Δημάρχου Καρπάθου και της Κοινότητας Ολύμπου.
• Για την τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ολύμπου. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση βεβαιώσεων και την εισήγηση προστίμων.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες ισχύουν έως 31-12-2021

Ο Δή́μαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος».