"Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών" σε θέματα ηλεκτροφωτισμού διαπιστώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου

"Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών" σε θέματα ηλεκτροφωτισμού διαπιστώθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου

Όπως αναφέρει το πρακτικό 09/15-05-2023 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, το 11ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών από τον Δήμο Καρπάθου λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς προσωπικού. Ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Ο Πρόεδρος κ. Νισύριος Ιωάννης έθεσε υπόψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος Περιβάλλοντος κ. Σακελλιάδη Ιωάννη η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει :

“Σύμφωνα με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (αριθμ. πρωτ. 6637/28-04-2023 βεβαίωση), ο Δήμος μας διαθέτει έναν (1) ηλεκτρολόγο (σύμβαση ΙΔΑΧ) για την συντήρηση και επισκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των εγκαταστάσεών του.

Γίνεται αντιληπτό σύμφωνα με την μεγάλη έκταση του νησιού, περίπου 50-60 χλμ, και το μεγάλο πλήθος των ηλεκτρολογικών εργασιών (συντήρηση και επισκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού όλου του νησιού, συντήρηση και επισκευή όλων των εγκαταστάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων του δήμου, συντήρηση και επισκευή καλωδιώσεων, κτλ), ο ένας ηλεκτρολόγος δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες όλου του νησιού.

Η παραπάνω αδυναμία διαπιστώνεται και στην αριθμ. πρωτ. 6667/28-04-2023 βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κατόπιν των ανωτέρω οι υπηρεσίες που προτείνεται να δοθούν σε ιδιώτη, είναι οι εξής:

ΔΕ Καρπάθου Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Καρπάθου για την περίοδο έως 31/12/2023.

Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕ Καρπάθου για την περίοδο έως 31/12/2023. Για τις εν λόγω δαπάνες υπάρχουν εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό έτους 2023 οικάτωθι πιστώσεις στους οικείου κωδικούς: ΔΕ Καρπάθου (Σύνολο 37.200,00 €) 20.6262.0002

Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων-ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου ποσού 37.200,00 € Λαμβάνοντας υπόψη: – το άρθρο 61 του ν. 3979/2011, όπως ισχύει – την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 – την βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 6667/28-04-2023 – την αδυναμία εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού – τις κατά τα ανωτέρω εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό έτους 2023 πιστώσεις

Εισηγούμαστε

Α. Να διαπιστωθεί η αδυναμία εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών από τον ΔήμοΚαρπάθου λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς προσωπικού.

Β. Να αποφασιστεί η ανάθεση των κάτωθι υπηρεσιών σε ιδιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

Συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της δημοτικής ενότητας Καρπάθου γιατην περίοδο έως 31/12/2023. Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων-ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθουγια την περίοδο έως 31/12/2023″.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαπιστώνει την αδυναμία εκτέλεσης των παραπάνω υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού και εγκρίνει την ανάθεση των κάτωθι υπηρεσιών σε ιδιώτη,

1. Συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της δημοτικής ενότητας Καρπάθου για την περίοδο έως 31/12/2023.

2. Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων-ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου για την περίοδο έως 31/12/2023.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

Τα μέλη

Δήμαρχος Γεώργιος Νταής Νικόλαος Παραγυιός Εμμανουήλ Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ Τσέρκης Εμμανουήλ

16.5.2023

Καρπαθιακά Νέα