Δήμος Καρπάθου. Εγκρίθηκε η αγορά πυροσβεστήρων και υλικών πυρασφάλειας για τα σχολεία

Δήμος Καρπάθου. Εγκρίθηκε η αγορά πυροσβεστήρων και υλικών πυρασφάλειας για τα σχολεία

Με την απόφαση 720, του δημάρχου Καρπάθου, εγκρίθηκε η δαπάνη για την «Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών πυρασφάλειας για τα σχολεία του Δήμου» και θα δοθεί πίστωση ύψους ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ( 24.768,63 ) για την αγορά τους.