Αίτημα για τη σύσταση τμήματος-μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Γ.Ν. Καρπάθου

Αίτημα για τη σύσταση τμήματος-μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Γ.Ν. Καρπάθου

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. προφορική εισήγηση του Διοικητή του Γ.Ν. Καρπάθου η οποία έχει ως
εξής:
Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για τη σύσταση τμήματος-μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Γ.Ν. Καρπάθου στο πλαίσιο διασφάλισης τόσο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και της ύπαρξης ελεγκτικών πρωτοκόλλων των τριών Διευθύνσεων (Ιατρική-ΝοσηλευτικήΔιοικητική/Οικονομική). Η εναρμόνιση με το παραπάνω προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1. Την αποστολή αιτήματος στη Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. αναφορικά με την ίδρυση τμήματος – μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Γ.Ν. Καρπάθου
2. Την ανάρτηση της Απόφασης σας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως ορίζεται με τις διατάξεις ν.3861/2010
3. Την κοινοποίηση της στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της 2ης Υ.ΠΕ. για περαιτέρω ενέργειες.
4. Την επικύρωση της απόφασης σας την ίδια ημέρα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:
1. Την αποστολή αιτήματος στη Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. αναφορικά με την ίδρυση τμήματος – μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Γ.Ν. Καρπάθου
2. Την ανάρτηση της Απόφασης σας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως ορίζεται με τις διατάξεις ν.3861/2010
3. Την κοινοποίηση της στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της 2ης Υ.ΠΕ. για περαιτέρω ενέργειες.
4. Επικυρώνει την απόφαση την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 15 -04 -2024
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΕΊΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

16.4.2024

Καρπαθιακά Νέα