Ο Δήμος Καρπάθου ακυρώνει την απόφαση για πρόσληψη 13 ατόμων

Ο Δήμος Καρπάθου ακυρώνει την απόφαση για πρόσληψη 13 ατόμων

 

Με την απόφαση 37/2021, όπως αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο Δήμος Καρπάθου αποφάσισε να ακυρώσει  την αριθ. 10210/11-12-2020 ανακοίνωση του Δήμου Καρπάθου περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου που προέκυψαν λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.