Παραίτηση (η τρίτη) από την Δ/ση Οικονομικών του Δήμου Καρπάθου

Παραίτηση (η τρίτη) από την Δ/ση Οικονομικών του Δήμου Καρπάθου

Είχαν προηγηθεί οι υποβληθείσες αντίστοιχα παραιτήσεις με αριθμ. Πρωτ 4378 της 30-6-2020 9 της κας Πολυχρονίου Σοφίας, την με αριθμ. Πρωτ 4-1-2021 του κου Τηλιακού Εμμανουήλ, και της με αριθμ. Πρωτ. 1192 και ακολούθησε της 16-2-2021 της κας Μαργαρίτη Φωτεινής. Με απόφαση Δημάρχου ορίστηκε αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου Κρέτση Σπυρίδωνα του Αριστοτέλη, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α ́, επειδή πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ο αναφερόμενος υπάλληλος, ως τη νέα επιλογή προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, από της ισχύος της παρούσας θα λαμβάνει το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα και θα ασκεί όλα τα καθήκοντα θέσης ευθύνης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου και ενδεικτικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των άρθρων 204 και 205 του Ν. 4555/2018, θα υπογράφει τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, τις Εκκαθαρίσεις Δαπανών και τις ΑΑΥ.

Επίσης ορίζεται ως στατιστικός ανταποκριτής στον κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ καθώς και υπεύθυνος για αναρτήσεις αρχείων και αποστολή στοιχείων στους αρμόδιους Φορείς κατά θέμα.