Ο Αλέξανδρος Καρατζάς Επόπτης Καθαριότητας Δήμου Καρπάθου. Θα πέφτουν και πρόστιμα για τη δημόσια υγιεινή;

Ο Αλέξανδρος Καρατζάς Επόπτης Καθαριότητας Δήμου Καρπάθου. Θα πέφτουν και πρόστιμα για τη δημόσια υγιεινή;

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 48 /2023

Ο Δήμαρχος Καρπάθου Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με τη μετάταξη υπαλλήλου με τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου ΟΤΑ με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου, μετά από αίτηση του και γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως και τη διαδικασία των μετατάξεων,

2. Την από 197/13-01-2022 αίτηση τoυ υπαλλήλου Καρατζά Αλέξανδρου του Αναστασίου κατηγορίας κλάδου ΥΕ, ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας, για μετάταξη του σε κενή θέση ανώτερης κατηγορίας κλάδου ΔΕ, ειδικότητας Εποπτών Καθαριότητας σύμφωνα με τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών που κατέχει και ειδικότερα Απολυτήριο Λυκείου και πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

3. Το αριθμ. 7/19-12-2022 Πρακτικό με το οποίο εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο για την αναφερόμενη μετάταξη,

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Καρπάθου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Μετατάσσει τον υπάλληλο Καρατζά Αλέξανδρο του Αναστασίου, από την κατηγορία ΥΕ, κλάδου Εργατών Καθαριότητας, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Εποπτών Καθαριότητας του Δήμου Καρπάθου. Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

 


Στις αρμοδιότητες που έχουν οι Επόπτες Καθαριότητας των Δήμων της χώρας σε γενικές γραμμές αναφέρετε:

Έλεγχος υλοποίησης όλων των εργασιών της εποπτείας που προΐστανται, όπως αποκοµιδή απορριμμάτων, ογκωδών αντικειµένων και προϊόντων κατεδάφισης, σάρωµα οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και λαϊκών, πλύσιµο κάδων, επισκευή και τοποθέτηση αυτών, καθαρισµός ακάλυπτων οικοπέδων προς αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς).

2. Έλεγχος της εργασίας των εργατών της εποπτείας τους και αναφορά στον Υπεύθυνο του Γραφείου Καθαριότητας της Κοινότητάς τους.

3. Έλεγχος τήρησης του ωραρίου των υφισταµένων τους και υπογραφή των σχετικών δελτίων (παρουσιολογίων, άδειες, υπερωρίες κλπ).

4. Σύνταξη του ηµερήσιου δελτίου καταγραφής εργασιών και ελέγχου παραγωγής και διαβίβασή του στο Γραφείο Καθαριότητας που ανήκουν.

5. Συµπλήρωση και κατάθεση του προγραµµατισµού υπηρεσιών του επόµενου µήνα και φροντίδα για την ανάρτησή του στην εποπτεία τους και ενηµέρωση του Γραφείου Καθαριότητας της Κοινότητάς τους.

6. Ευθύνη για την κατάσταση των εργαλείων και των υλικών καθαριότητας της εποπτείας τους, φροντίδα για την επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση αυτών, προγραµµατισµός προµηθειών και έλεγχος ορθής κατανάλωσης των αναλώσιµων υλικών.

7. Έλεγχος σωστής χρήσης των ΜΑΠ από το προσωπικό και επιβολή πειθαρχικών µέτρων για µη χρήση αυτών, κατά την εκτέλεση του προγράµµατος.

8. Ενηµέρωση και επικοινωνία µε τους δηµότες για θέµατα της αρµοδιότητάς τους, εκτέλεση αυτοψιών.

9. Συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία και επιβολή προστίµων, για την επιτυχή εφαρµογή του Κανονισµού Καθαριότητας  και την εξάλειψη παραβατικών συµπεριφορών των δηµοτών, σε θέµατα προσβολής της δηµόσιας υγιεινής.

21.1.2023

Καρπαθιακά Νέα