Οι ΑΛΛΑΓΕΣ στην 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Οι ΑΛΛΑΓΕΣ στην 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Το 1ο Θέμα στην ημερήσια Διάταξη από 12-09-2022 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου εισηγήθηκε ο ασκών τα καθήκοντα Δημάρχου Εμμανουήλ Παραγυιός.

.Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:

1) την εισήγηση του Εμμανουήλ Παραγιού η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ’ αρ. απόφαση 24/2022 (ΝΚΓΩΕ0-ΒΥΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2022.

Εισηγούμαστε τις αλλαγές που φαίνονται στο πίνακα παρακάτω: