Εγκρίθηκε ο ανάδοχος για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

Εγκρίθηκε ο ανάδοχος για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

Στη Ρόδο την 10 η του μηνός Απριλίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Μ. Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδ/σου συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδ/σου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Το Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει το Πρακτικό II της Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (α/α συστήματος 193636) για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ». Προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΣΑΒΒΑ ΜΑΚΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε» και κατακυρώνει τον διαγωνισμό στον προσωρινό ανάδοχο, την εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 26,00% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς 60.274,19€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% .

H απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2023 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφηκε ως ακολούθως:

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

11.4.2023

Καρπαθιακά Νέα