Ανακαινίζεται η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

Ανακαινίζεται η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ.: 19/10-10-2023 (Πρωτ.: 26439/11-10-2023) Μελέτη για την δαπάνη «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ανακαίνιση Αίθουσας Δ.Σ. και τμήματος Αιρετών Οργάνων (Καρέκλες, Έδρανα κλπ)» όπως επισυνάπτεται στο παράρτημα Α’ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Β. Καθορίζουμε την δαπάνη στο ύψος της μελέτης 9.982,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Γ. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 10.7133.0001 στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια καθισμάτων για τον εξοπλισμό της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

Η δαπάνη χωρίζεται σε 3 κατηγορίες καρεκλών οι οποίες είναι:

1. Κάθισμα προεδρείου/δημοτικών συμβούλων

2. Εργασιακό κάθισμα

3. Καρέκλες επισκεπτών Ο παραπάνω εξοπλισμός θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού συμβουλίου και των υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτό ώστε να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα / ευπρεπισμός της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου και συνάμα να διασφαλιστεί η εργονομία των γραφείων των αιρετών του Δημοτικού Καταστήματος Καρπάθου.

Τα υλικά θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και σύγχρονης κατασκευής. Περιλαμβάνεται η μεταφορά και εγκατάσταση στα αντίστοιχα γραφεία. Όλα τα ζητούμενα υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους.

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 9.982,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7133.0001 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για ανακαίνιση αίθουσας Δ.Σ. (Καρέκλες, Έδρανα κλπ)» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2023. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

19.10.2023

Καρπαθιακά Νέα