Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου ‘’ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ’’

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου ‘’ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ’’

Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών και του υπουργείου Υγείας, στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, αποφασίστηκε η ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 16 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» και ειδικότερα στις Θέσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας της υπ ́ αριθ. Γ2α/9317/17/18-03-2019 Κ.Υ.Α. «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.» (B ́1092), όπως αυτή ισχύει, μέσω κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης θέσεων, ως εξής:

Α) ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ:
-μία (1) οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.

Β) ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ:
-μία (1) οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω κλάδοι διαμορφώνονται ως εξής: Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Εννέα (9) θέσεις

Κλάδος ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Επτά (7) θέσεις

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κ.α.α.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ