Πράσινο φως από το ΥΠ. Ναυτιλίας για την «Ανακατασκευή επιστρώσεων – ανωδομών αποβάθρας λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου»

Πράσινο φως από το ΥΠ. Ναυτιλίας για την «Ανακατασκευή επιστρώσεων – ανωδομών αποβάθρας λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου»

Από την   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ KAI ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ KAI ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ δόθηκε η έγκριση για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή επιστρώσεων – ανωδομών αποβάθρας λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου», σύμφωνα με την αριθμ. 29/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου και την Τεχνική Περιγραφή, συνολικού προϋπολογισμού 82.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο του άρθρου 18 του Ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει του άρθρου 91 του ν. 4504/2017. 2. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 3. Το Λ/Χ Καρπάθου, που κοινοποιείται η παρούσα, όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας για την έναρξη και τη λήξη εργασιών

Η Γενική Διευθύντρια Λ.Λ.Π.Ν.Ε

Ευτυχία Λιανού