Τι περιλαμβάνει η 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου

Τι περιλαμβάνει η 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου

Στην Κάρπαθο την Πέμπτη 30-9-2021, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου  σε ΕΚΤΑΚΤΗ δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7040/30-9-2021 πρόσκληση του προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, . ΠΑΡΟΝΤΕΣ  Νισύριος Ιωάννης Πρόεδρος – Δήμαρχος  Βασιλαράκης Εμμανουήλ – Αντιδήμαρχος Νταής Νικόλαος – Αντιδήμαρχος Παραγυιός Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης Δημήτριος Σπανός Νικόλαος. Απών ο Νικόλαος Λύκος (την προηγούμενη ημέρα είχε δώσει την παραίτηση του).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς και μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 και της ΠΝΠ της 11ης-3-2020 (ΦΕΚ 55/11- 3-2020 τ.Α) και την αρίθμ. πρωτ.60249/22-9-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959 καθώς και από το άρθρο 161 του ΔΚΚ για τις πιστώσεις των έργων (η παρ.1 καταργήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4316/14). Πρόκειται για εξαιρετική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου μία πίστωση μπορεί να μεταφερθεί εφόσον: –

1. έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της

2. καθίσταται ανέφικτη η πραγματοποίησή της οπότε μπορεί να μεταφερθεί μέρος ή το σύνολο της πίστωσης για τη κάλυψη νέων αναγκών για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό.-

3. επίσης, αναμόρφωση πραγματοποιείται και στις περιπτώσεις εγγραφής εσόδων τα οποία είτε εκ παραδρομής είτε λόγω έκτακτου γεγονότος (έκτακτη επιχορήγηση, χορήγηση δανείου κλπ.) απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Η οικονομική Επιτροπή  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 όπως αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Νισύριος Δήμαρχος Καρπάθου

ΤΑ ΜΕΛΗ Βασιλαράκης Εμμανουήλ Νταής Νικόλαος Παραγυιός Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης Δημήτριος Σπανός Νικόλαος