Προχωρά η Ανάπλαση στην περιοχή Σαούρα Λευκού Καρπάθου

Προχωρά η Ανάπλαση στην περιοχή Σαούρα Λευκού Καρπάθου

Η δημοτική αρχή της Καρπάθου αποφάσισε την έγκριση του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής διαδικασίας απευθείας ανάθεσης (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) του έργου «Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού» με συστημικό αύξοντα αριθμό 194368 εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (74.400,00 €, με Φ.Π.Α).

Την απευθείας ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ: 800678671 Δ.Ο.Υ: Ρόδου και με στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ – ΡΟΔΟΣ 85103, email: andreas.kalopitas@gmail.com

Η ανάθεση αφορά την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση περιοχής Σαούρα Λευκού», όπως περιγράφεται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. μελέτη 49/2022 της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα εκτελεστεί στο σύνολό της σύμφωνα με αυτή.

Η συνολική συμβατική αξία της ανάθεσης είναι 58.651,86 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 72.728,31€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), σύμφωνα με την οικονομική προσφορά με Α/Α συστήματος 272887 του οικονομικού φορέα (με μέση έκπτωση 2,25%).

H Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τρεiς (3) μήνες από την υπογραφή της.

Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό με βάση την οικονομική προσφορά του, όταν παραδοθεί το σχετικό τιμολόγιο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (A/A)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ

29.12.2022

Καρπαθιακά Νέα