Ανασυγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας Κτηρίων για τη μεταστέγαση του Πυροσβ. Κλιμακίου Καρπάθου

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας Κτηρίων για τη μεταστέγαση του Πυροσβ. Κλιμακίου Καρπάθου

Ο Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε την ανασυγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Καταλληλότητας κτηριακών εγκαταστάσεων, για τη μεταστέγαση του Π.Κ. Καρπάθου, ως ακολούθως:

1.1. Πυραγός (17319) Αϊβάτογλου Δημήτριος του Νικολάου, ως Πρόεδρο

1.2. Αρχιπυροσβέστης (13543) Καμαράτος Μηνάς του Γεωργίου και

1.3. Υπαρχιπυροσβέστης (16407) Παραγυιός Νικόλαος του Κων/νου,

ως μέλη 1.4. Υπαρχιπυροσβέστης (16429) Ντρισμπιώτης Βάϊος του Γεωργίου, ως αναπληρωτής.

2. Η ανωτέρω Επιτροπή, θα διενεργήσει αυτοψίες κατόπιν εντολών σύγκλησης της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου, για την διαπίστωση της επιχειρησιακής θέσης των προτεινόμενων ακινήτων, της καταλληλότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και να προβεί σε επισημάνσεις για τυχόν παρεμβάσεις ή εργασίες που απαιτούνται, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις να καταστούν πλήρως κατάλληλες από επιχειρησιακής και λειτουργικής άποψης.

3. Μετά το πέρας έκαστης αυτοψίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής να υποβάλλει ιεραρχικά το σχετικό Πρακτικό Καταλληλότητας Κτηρίου.

4. Η παρούσα αναρτάται σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54Α/Α.Π.Σ.

Ο Διοικητής

Νικόλαος Γ. Μπάλσης

Αρχιπύραρχος

2.2.2023

Καρπαθιακά Νέα