Γ. Αναστασιάδης: "Αδύνατη η άμεση λειτουργία του Νοσοκομείου Καρπάθου"

Γ. Αναστασιάδης: "Αδύνατη η άμεση λειτουργία του Νοσοκομείου Καρπάθου"

 

Διαπιστώσεις και προτάσεις για τη λειτουργία του νοσοκομείου Καρπάθου

Αθήνα 29/7/2020

Μελετώντας τις θέσεις της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, όπως προκύπτουν από τα τρέχοντα έγγραφα που έχουν αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, διαπιστώνεται προβληματισμός και έλλειψη στόχων που αφορά στη σωστή και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου της Καρπάθου.

Συγκεκριμένα:

 1. Είναι αδύνατη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η άμεση λειτουργία του νοσοκομείου και αυτό διότι, το βασικό κατασκευαστικό έργο, η δημιουργία κόμβου πρόσβασης στο νοσοκομείο, δεν έχει ακόμη περατωθεί.
 2. Η μεταφορά του προσωπικού και των γιατρών του Κ.Υ. στο νοσοκομείο είναι, κατά συνέπεια, μη εφικτή.
 3. Δεν έπρεπε να προκηρυχθούν, αρχικά, μόνο δεκατρείς (13) θέσεις γιατρών, αλλά όλες οι προβλεπόμενες στον Οργανισμό του νοσοκομείου, δηλαδή και οι εικοσιτρείς (23) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων. Οι οκτώ θέσεις από τις αρχικά δεκατρείς, για τις οποίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τους γιατρούς και χαρακτηρίστηκαν ¨άγονες¨ και τώρα επαναπροκηρύχθηκαν, πιθανότατα , μετά το πέρας της νέας προκήρυξης, θα παραμείνουν άγονες! Ο τρόπος και η ουσία της προκήρυξης των θέσεων των γιατρών, αποτελεί ένα επιπλέον αντικίνητρο για την προσέλκυσή τους και αυτό διότι, όλες ανεξαιρέτως δηλώνονται ως θέσεις Επιμελητών Β΄! Με αυτόν το τρόπο, αφαιρώντας την επιστημονική ιεραρχία, αφαιρείται και η δυνατότητα του Νοσοκομείου να λειτουργήσει με ασφάλεια, όσον αφορά στην επιστημονική υπευθυνότητα των Τμημάτων του Νοσοκομείου. Παράλληλα αφαιρείται η δυνατότητα γρηγορότερης βαθμολογικής εξέλιξης των γιατρών, εντός του (ΕΣΥ)!
 4. Η δημιουργία γενναίων κινήτρων, σε πανελλαδική και όχι μόνο τοπική κλίμακα, είναι ¨εκ των ουκ άνευ¨! Οι προκηρύξεις των θέσεων, με γενναία και θεσμοθετημένα κίνητρα, αυξάνουν στον μέγιστο βαθμό την προσέλκυση των γιατρών, επομένως και την κάλυψη των προκηρυγμένων θέσεων… Είναι προφανές ότι πρώτα πρέπει να γίνει η θεσμοθέτηση των κινήτρων που επισυνάπτονται και αμέσως μετά να γίνουν οι προκηρύξεις για όλες ανεξαιρέτως τις θέσεις που προβλέπονται στο Οργανισμό. Τα κίνητρα θα ισχύσουν και για τους γιατρούς που ήδη υπηρετούν και για αυτούς που ήδη, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της 2ης Υ.ΠΕ, έχουν ήδη επιδείξει ενδιαφέρον.
 5. Η συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, των δημοτών και των εκπροσώπων τους, βαδίζει πάνω σε αυτές τις κατευθύνσεις, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που θα ενισχύσει το δικαίωμά τους για καλύτερες υπηρεσίες υγείας, ενός συστήματος ανθρωποκεντρικού, που για την κοινωνία μεταφράζεται σε διαφάνεια και διάλογο και με μοχλό ένα νοσοκομείο, που η λειτουργία του θα στηρίζεται στην χρηστή διοίκηση και στο μόνιμο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Δημιουργία Κινήτρων για τη προσέλκυση ιατρών, προκειμένου να στελεχωθεί το Νοσοκομείο της Καρπάθου.

Υγειονομική θωράκιση των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών της Χώρας

Τα κίνητρα που ακολουθούν, θα πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθούν και να ενεργοποιηθούν, προκειμένου να καλυφθούν οι γενικότερες αλλά και οι στοχευμένες  ανάγκες όλων, τοπικής κοινωνίας και επισκεπτών.

Είναι πρόδηλο το γεγονός ότι οι γιατροί μας είναι απρόθυμοι να στελεχώσουν τις υγειονομικές δομές της περιφέρειας, ή δεν παραμένουν σε αυτές. Οι λόγοι είναι κυρίως εργασιακοί – διοικητικοί, επιστημονικής αποξένωσης κάποτε και αναπόφευκτα προσωπικοί.

Τα προτεινόμενα κίνητρα σε ιατρούς ΕΣΥ νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών είναι οικονομικού, διοικητικού και επιστημονικού χαρακτήρα.

 1. Οικονομικά κίνητρα:
 • Ειδικό αφορολόγητο επίδομα αγόνου για ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ για όλο το διάστημα της πραγματικής υπηρεσίας και που ορίζεται στο διπλάσιο του επιδόματος αγόνου, δηλαδή στα 1.000 ευρώ.
 • Παραμονή του κινήτρου του επιδόματος στέγασης και σίτισης που παρέχεται από την Αυτοδιοίκηση και επέκτασή του στους μόνιμους και επικουρικούς γιατρού
 • Στο πλαίσιο των γενικότερων κινήτρων για το ΕΣΥ, σε Πανελλαδική όμως κλίμακα, είναι η σταδιακή αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών των γιατρών.
 • Συμμετοχή του Δήμου, στο πλαίσιο του εφικτού, στην εκπόνηση επιπλέον οικονομικών κινήτρων.
 • Ειδική φορολογική μεταχείριση και έκπτωση στα εισιτήρια για μετακινήσεις.
 1. Διοικητικά κίνητρα:
 • Ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη: μετά την παρέλευση επταετούς υπηρεσίας στη θέση αυτή, να παρέχεται η δυνατότητα τα χρόνια αυτά να υπολογίζονται με συντελεστή 2 για βαθμολογική εξέλιξη, με υποχρέωση του γιατρού να παραμένει για 10 χρόνια στο άγονο νοσοκομείο. Μετά την δεκαετία, να υπάρξει εξέλιξη σε θέση Συντονιστή Διευθυντή.
 • Θεμελίωση επιδόματος αγόνου περιοχής.
 • Θεσμοθέτηση στεγαστικού και σιτιστικού επιδόματος και για τους γιατρούς του νοσοκομείου, μόνιμους και επικουρικούς.
 • Συνυπηρέτηση των συζύγων.
 • Δυνατότητα, όπως προβλέπεται από σχετικό νόμο του ΕΣΥ, μετακίνησης των γιατρών σε νοσοκομεία του κέντρου μετά την παρέλευση 5ετίας σε ΚΥ και Δομές της Περιφέρειας.
 • Γενναία μοριοδότηση των γιατρών, μόνιμων και επικουρικών, οι θέσεις των οποίων (επικουρικών), πρέπει να προκηρυχθούν και να μετατραπούν σε μόνιμες.
 • Σημαντικός ο συμπληρωματικός ρόλος του «Ιδιωτικού Τομέα Υγείας» (συμβεβλημένων ιατρών ΕΟΠΥΥ), ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στη κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν.
 • Δημιουργία υπηρεσίας Τηλεϊατρικής σε κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας αλλά και μεγάλα της Περιφέρειας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι γιατροί στην επίλυση και αντιμετώπιση άμεσων και καίριων προβλημάτων.
 • Οι γιατροί προς ειδίκευση, προκειμένου να παρακάμψουν τη σειρά αναμονής για έναρξη της ειδικότητας (ειδικά για

ειδικότητες με ‘’μεγάλη ζήτηση’’), υποχρεούνται να δηλώνουν εκ των προτέρων ότι, μετά το τέλος της ειδίκευσης, θα υπηρετήσουν σε νοσοκομεία άγονων περιοχών, για χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ίσο με αυτό της διάρκειας της ειδικότητας.

 1. Επιστημονικά κίνητρα:
 • Δυνατότητα διενέργειας εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού ή διδακτορικού κύκλου σπουδών, με ανάληψη του κόστους από το Νοσοκομείο, με υποχρέωση του γιατρού για ισόχρονη τουλάχιστον παραμονή στο Νοσοκομείο.
 • Υποχρεωτική μετεκπαίδευση, ανά διετία σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο της επιλογής του γιατρού, με ανάληψη της δαπάνης από το Νοσοκομείο.
 • Θεσμοθετημένη δυνατότητα μετακίνησης από το κέντρο στην περιφέρεια ομάδων ιατρών ή ιατρικών ειδικοτήτων για διενέργεια ιατρικών πράξεων (εξετάσεων, θεραπειών, επεμβάσεων) σε νοσοκομεία των νησιών.

Η δέσμη των μέτρων αυτών είναι κοστολογημένη. Το συνολικό κόστος για 2.000 περίπου συνολικά γιατρούς που απαιτούνται για  την κάλυψη των αναγκών των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, υπολογίζεται συνολικά στα πενήντα (50) εκατομμύρια τον χρόνο. Θεωρούμε πως δεν αποτελεί δυσβάστακτη δαπάνη, αν υπολογίσει κανείς το γεγονός ότι μια τέτοια επένδυση στο δημόσιο σύστημα Υγείας έχει πολλαπλασιαστική αξία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες, αναπτυξιακό χαρακτήρα και κυρίως ισχυρό εργαλείο ανάσχεσης του brain drain.

Γιώργος Αναστασιάδης

 • Π. Διευθυντής Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και επί σειρά ετών, εκλεγμένος εκπρόσωπος του Επιστημονικού Προσωπικού στο Δ.Σ. του Ιδρύματος, άμεσα εμπλεκόμενος στην δημιουργία και λειτουργία του Νοσοκομείου Καρπάθου.
 • Π. Μέλος του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου (Α.Υ.Σ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 • Π. Αντιπρόεδρος Εκτελεστικής Γραμματείας Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.)
 • Π. Μέλος της Επιτροπής Ιατρικών Ειδικοτήτων και Εξειδικεύσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ)
 • Μέλος της Γραμματείας του¨ Συλλόγου Βοήθειας Παιδιών της Αιθιοπίας¨, με επιτόπιες ετήσιες επισκέψεις στο Αφρικανικό Κράτος για προσφορά υπηρεσιών, υγειονομικών και ένταξης, από 20ετίας.

Τηλέφωνο: 6932434448,  2109013511

e-mail: mixa@otenet.gr