Ανάθεση μελέτης παραλιακού πεζοδρομίου από τον Δήμο Καρπάθου

Ανάθεση μελέτης παραλιακού πεζοδρομίου από τον Δήμο Καρπάθου

Με την απόφαση 918, από 5.10.2021 από τον Δήμο Καρπάθου εγκρίνεται δαπάνη Ανάθεσης μελέτης παραλιακού πεζοδρομίου Πηγαδίων Δ. Καρπάθου και δίνεται πίστωση ύψους ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ( 37.200,00 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 30.7412.0004 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2021.

Για την παραπάνω ανάθεση μελέτης δεν έχει γνώση το Τοπικό Συμβούλιο Καρπάθου.