Μελέτη Λιμένα Οχληρών Φορτίων Νήσου ΚΑΡΠΑΘΟΥ ανατολικά της Αγίας Κάρας

Μελέτη Λιμένα Οχληρών Φορτίων Νήσου ΚΑΡΠΑΘΟΥ ανατολικά της Αγίας Κάρας

Ο τίτλος της παρούσας μελέτης είναι «Μελέτη Λιμένα Οχληρών Φορτίων Νήσου Καρπάθου», ανατέθηκε δε σύμφωνα με την με αριθμό 1002/2021 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου και κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας κατακυρώθηκε η ανάθεση της μελέτης στο μελετητικό γραφείο «CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Αλβέρτο-Παύλο Γιαμίν. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε τη 27η Οκτωβρίου του έτους 2021.

Το έργο χωροθετείται στον όρμο του Βρόντη (βλ. Εικόνα 1-1), περί τα 2χλμ. Βόρεια του υφιστάμενου λιμένα στα Πηγάδια, συνεπώς υπάγεται στη Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου, η οποία μαζί με άλλες οκτώ (8) τοπικές κοινότητες απαρτίζει τη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) Καρπάθου. Η Δ.Ε. Καρπάθου και η Δ.Ε. Ολύμπου ανήκουν στο Δήμο Καρπάθου, που μαζί με το Δήμο Κάσου υπάγονται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εξετάστηκαν δύο εναλλακτικές λύσεις στην ευρύτερη περιοχή του Βρόντη εκ των οποίων προτείνεται προς υλοποίηση η Λύση -2 που βρίσκεται ανατολικά της Αγίας Κάρας επι της ακτογραμμής.

Η Λύση 2 – Αγία Κάρα προτείνεται επί βρχώδους εξάρσεως που απαντάται στην ακτογραμμή, στο βόρειο άκρο της παραλίας βρόντη. Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

• Χερσαίο τμήμα προσβάσεων και έργου σύνδεσης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο

• Θαλάσσιες προσβάσεις και έργα εισόδου • Θέσεις παραβολής πλοίων

• Αποσπασμένος Κυματοθραύστης 2.2 Βασικά στοιχεία των φάσεων κατασκευής και λειτουργίας 2.2.1 Κατασκευή έργων Οι εργασίες κατασκευής που αφορούν τα λιμενικά έργα θα πραγματοποιηθούν με την χρήση τόσο χερσαίου όσο και θαλάσσιου εξοπλισμού. Ειδικότερα για τα λιμενικά έργα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω βασικές εργασίες:

• Πραγματοποίηση εκσκαφών πυθμένα

• Τοποθέτηση λιθορριπής έδρασης

• Κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων κρηπιδότοιχου

• Τοποθέτηση λιθορριπής φίλτρου

• Επιχώσεις με υλικά δανειοθαλάμων

• Τοποθέτηση γεωυφάσματος • Κατασκευή και τοποθέτηση σκυροδέματος ανωδομής

• Διαμόρφωση τελικών επιφανειών με εφαρμογή υποβάσης και βάσης οδοστρωσίας

• Τοποθέτηση εξοπλισμού ανωδομής

• Κατασκευή κυματοθράυστη με τοποθέτηση πρίσματος λιθορριπής και φυσικών ογκολίθων Τα έργα οδοποιίας που αφορούν την σύνδεση του έργου με το οδικό δίκτυο είναι περιορισμένα σε έκταση και αποτελούνται από α)το χερσαίο έργο πρόσβασης, μήκους 220μ, β)τις διαμορφώσεις της πύλης, μήκους 60μ και γ) το θαλάσσιο έργο πρόσβασης, μήκους 180μ.

Για τη θωράκιση και την τελική διαμόρφωση του έργου οδοποιίας απαιτούνται οι παρακάτω βασικές εργασίες:

• Εξυγίανση πυθμένα θεμελίωσης έργου με τοποθέτηση στρώσης αμμοχάλικου

• Κατασκευή λιθορριπής έδρασης και πυρήνα λιθορριπής

• Τοποθέτηση ενδιάμεσης στρώσης και θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους

• Τοποθέτηση βάσης και υποβάσης οδοστρωσίας 2.2.2 Λειτουργία έργων Κατά τη λειτουργία του έργου θα προσεγγίζουν εμπορικά πλοία τα οποία θα εκφορτώνουν και πιθανώς να φορτώνουν εμπορεύματα στα πλοία. Τα εμπορεύματα τα οποία θα διακινούνται θα είναι οχληρά και πιθανώς επικίνδυνα (καύσιμα).

Η δαπάνη κατασκευής, όπως προέκυψε από την προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων ανέρχεται σε 7.300.000 Ευρώ και περιλαμβάνει το εργολαβικό όφελος, τα απρόβλεπτα, τις αναθεωρήσεις και το ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου δεν έχει εξασφαλιστεί καθότι αυτό βρίσκεται σε αρκετά πρώιμο στάδιο.

Συσχέτιση του έργου με άλλα έργα

Ο νέος λιμένας, όταν κατασκευαστεί, θα λειτουργεί συμπληρωματικά του υφιστάμενου, καθώς θα διαχειρίζεται αποκλειστικά τις ροές των οχληρών και επικίνδυνων εμπορευμάτων του νησιού. Ως προς τα έργα υποδομής που γειτνιάζουν με το προτεινόμενο λιμάνι αυτά είναι α) ο σταθμός παραγωγής (ΑΣΠ) της ΔΕΗ, ο οποίος βρίσκεται βόρεια της θέσης του έργου, β) το επαρχιακό οδικό δίκτυο Απερίου – Πηγαδιών, δυτικά της θέσης των έργων καθώς και τον υπό κατασκευή ισόπεδο κυκλικό κόμβο στη συμβολή της επαρχιακής οδού με τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στο νέο Νοσοκομείο Καρπάθου, και γ) το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Πηγαδιών, τμήμα του οποίου διέρχεται από τη θέση του έργου. Η θέση των ανωτέρω υποδομών αποτυπώνεται στην Εικόνα 3-1.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την πολυσέλιδη μελέτη από τη σελίδα του Δήμου Καρπάθου

22.11.2ο22

Καρπαθιακά Νέα