ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο γεωπόνος του Δήμου Καρπάθου, κ. Γιάννης Λαχανάς, μας ενημερώνει:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER στα Δωδεκάνησα, Μέτρο 8.3.3: Άρθ. 63 του Καν. ΕΕ 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”), η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) καλεί τους ενδιαφερόμενους που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

· αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία,

· μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν.

 

 

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στις εξής δράσεις/ενέργειες, ενδεικτικής συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.581.758,40€, με δυνατότητα υπερδέσμευσης μέχρι 120%:

Α/Α ΔΡΑΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ποσοστό Δ.Δ Ελάχιστο και μέγιστο όριο επιχορηγούμενου προϋπολογισμού Καθεστώς ενίσχυσης

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις

1 Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής από αλιεύματα με τελικό παραγόμενο προϊόν που ανήκει στον τομέα της αλιείας – 85% 20.000€ – 300.000€ Άρθρο 69 Καν. ΕΕ 508/2014

2 Εμπορία προϊόντων αλιείας – Διαφοροποίηση εντός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του εισοδήματος των αλιέων 85% 20.000€ – 300.000€ Άρθρο 69 Καν. ΕΕ 508/2014

3 Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αλιέων που προσφέρουν υπηρεσίες αλιευτικού τουρισμού, παράλληλα με τις αλιευτικές δραστηριότητες τους 50% 5.000€ – 20.000€ Άρθρο 30 Καν. ΕΕ 508/2014

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις

4 Διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων του εισοδήματος των αλιέων – Άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014 έως 65% 20.000€ – 300.000€ Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

5 Επενδύσεις για την ανάπτυξη ειδικών/εναλλακτικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία – Άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014 έως 65% 20.000€ – 300.000€ Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

6 Ίδρυση /εκσυγχρονισμός συνεργείων κατασκευής/επισκευής αλιευτικών σκαφών – Άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014 έως 65% 20.000€ – 300.000€ Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

7 Ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων μη βρώσιμων, με πρώτες ύλες από το θαλάσσιο περιβάλλον – Άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014 έως 65% 20.000€ – 300.000€ Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε «τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων»

Περιοχή εφαρμογής: ολόκληρη η Δωδεκάνησος πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.

Ο χρόνος υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30ή Ιουνίου 2023.

 

Χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 04/08/2021 & ώρα 13:00

Λήξη υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 05/11/2021 & ώρα 15:00

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) – http://www.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ την δυνητικό/ή δικαιούχο.

Ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης (πεδίο «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ), όπως αυτά εμφανίζονται στο Έντυπο Ι_1 και να επισυνάψει πλήρως συμπληρωμένο σε μορφή pdf και το Έντυπο Ι_2, το οποίο είναι συνημμένο στην αναλυτική πρόσκληση.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στην ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή (USB stick), στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση, όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, όπως ορίζεται στην αναλυτική πρόσκληση.

Στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης καθώς και στα συνοδευτικά έντυπα αυτής, περιγράφονται οι δράσεις/ενέργειες, οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, τα ποσοστά ενίσχυσης, η περιοχή εφαρμογής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων πράξεων, ο τρόπος υλοποίησής τους, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων, τα απαιτούμενα κατά την υποβολή δικαιολογητικά. Το αναλυτικό τεύχος καθώς και όλα τα απαραίτητα αρχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε www.ando.gr. Επίσης διατίθενται δωρεάν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου ΑΕ (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) – 28ης Οκτωβρίου 72, στη Ρόδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων χρηματοδότησης και άλλες διευκρινίσεις, υπεύθυνοι είναι οι: α) Κοτζιμπασοπούλου Ανθούλα τηλ. 2241005163, e-mail: anthoula@ando.gr και β) Γουδουλάκη Γεωργία τηλ. 2241043313, e-mail: ggoud@ando.gr

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD / LEADER της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης