Αναζητούνται 4 νέες καταδυτικές διαδρομές στα Δωδεκάνησα

Αναζητούνται 4 νέες καταδυτικές διαδρομές στα Δωδεκάνησα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύνταξη Εμπειρογνωμοσύνης αναγνώρισης καταδυτικών διαδρομών σύμφωνα με ενιαία οντολογία με έντυπη και ψηφιακή αποτύπωση – καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων όπως χαρτογράφηση, video 360ο, φωτογραφίες, οντολογία, βιοποικιλότητα, περιγραφικά κείμενα κ.λπ. (συνολικά 8 διαδρομών).

Κατηγορία Πράξης: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5136806 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ : ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ – DIVE IN OUR ISLANDS

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:  «ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ & ΚΥΠΡΟΣ»


 

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) ΑΕ, αποτελεί Εταίρο του έργου “ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. “ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ”, ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ. Στο πλαίσιο του έργου ανακοινώνεται το ενδιαφέρον της ΑΝΔΩ Α.Ε. ως εταίρου του έργου της διακρατικής συνεργασίας για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο που αποτελεί τμήμα της εγκεκριμένης πράξης και υποέργου.

Η απόφαση επιλογής εκδίδεται σύμφωνα με τις εσωτερικές διεργασίες επιλογής της ΑΝΔΩ με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή βάση των προδιαγραφών που παρατίθενται στη συνέχεια.

 


ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η επιλογή τουλάχιστον 4 νέων καταδυτικών διαδρομών στα Δωδεκάνησα, σε συμπλήρωση των ήδη υπαρχόντων 4 καταδυτικών διαδρομών στην Κάλυμνο, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (http://www.diveinourislands.com/el-gr/Κάλυμνος). Ειδικότερα η πρόταση που θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος, θα περιλαμβάνει την επιλογή τουλάχιστον 4 νέων καταδυτικών διαδρομών στα Δωδεκάνησα και να ακολουθεί την παρακάτω περιγραφή:

  1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
  2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
  3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ:

α) Περιγραφικά κείμενα καταδυτικής διαδρομής: Συνοδευτικό κείμενο σε αρχείο word μέχρι 300 λέξεις, ένα για κάθε νέα καταδυτική διαδρομή και σε τουλάχιστον 2 γλώσσες (τουλάχιστον Ελληνικά και Αγγλικά) που θα παρουσιάζει αναλυτικά το σύνολο της κατάδυσης, τη διαδρομή και τα σημεία ενδιαφέροντος.

β) Φωτογραφίες: 10 φωτογραφίες κατ ελάχιστον ανά νέα καταδυτική διαδρομή (ενδεικτικές της διαδρομής πχ σημεία ενδιαφέροντος, ψάρια, γεωλογικοί σχηματισμοί, σπηλιές, τεχνητοί ύφαλοι, κλπ) σε αρχείο εικόνας υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 300 dpi).

γ) Βίντεο καταγραφής της καταδυτικής διαδρομής υψηλής ανάλυσης με διάρκεια ενδεικτικά 5-10 λεπτών για το σύνολο των 8 διαδρομών (παλιών και νέων).

δ) Στατικό βίντεο καταγραφής 360ο σε τουλάχιστον 3 σημεία της καταδυτικής διαδρομής με καταδυτικό ενδιαφέρον για το σύνολο των 8 διαδρομών (παλιών και νέων).

ε) Συνολική Οντολογία Καταδυτικών διαδρομών σύμφωνα με την προτεινόμενη από την εμπειρογνωμοσύνη οντολογία για τις 4 νέες διαδρομές.

στ)  Έκθεση βιοποικιλότητας καταδυτικών διαδρομών: Έκθεση για την βιοποικιλότητα στις 4 νέες διαδρομές που να καταγράφει με φωτογραφίες τα είδη βλάστησης και έμβιας ζωής στην περιοχή κατάδυσης με την ελληνική, αγγλική και επιστημονική ονομασία τους.

ζ) Καταδυτικοί Χάρτες: Καταδυτικός Χάρτης σύμφωνα με αναλυτικές προδιαγραφές εμπειρογνωμοσύνης (πρωτογενής χάρτης) για τις 4 νέες διαδρομές.

 

ΠΟΣΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ: ΕΩΣ 12.800 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)


ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  • Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά σε έντυπη μορφή με αναφορά σε όλα τα σημεία της ανακοίνωσης,
  • Προσφορά η οποία δεν θα αναφέρεται σε όλα τα σημεία των προδιαγραφών θα απορρίπτεται.
  • Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο.
  • Το τελικό αρχείο που θα παρασχεθεί θα είναι δίγλωσσο (Ελληνικά-Αγγλικά), σε ανοικτή επεξεργάσιμη μορφή που θα δηλωθεί στην προσφορά (π.χ. κείμενα *.doc)
  • Τα αρχεία της εμπειρογνωμοσύνης θα είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων και δεν θα έχουν εμπορικό σκοπό – ανταποδοτικά οφέλη.
  • Θα συνταχθεί σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο που θα επιλεγεί.
  • Χρονοδιάγραμμα παράδοσης της εμπειρογνωμοσύνης: ένας μήνας μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και όχι αργότερα από τις 17 Οκτωβρίου 2023

 


Η απόφαση επιλογής του αναδόχου εκδίδεται σύμφωνα με τις εσωτερικές διεργασίες επιλογής της εταιρείας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, βάσει των προδιαγραφών που παρατίθενται. Η απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER/CLLD της ΑΝΔΩ. Η εν λόγω Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο.


 

Προθεσμία και τόπος υποβολής προτάσεων – προσφορών:

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν – καταθέσουν πρόταση – προσφορά  με απόδειξη παραλαβής και πρωτόκολλο της ΑΝΔΩ ΑΕ, στα γραφεία της εταιρείας έως την Τρίτη 12.09.2023 και ώρα 14.00.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελεί η Εμπειρογνωμοσύνη – Διαμόρφωση Ενιαίων Προδιαγραφών για όλες τις περιοχές – εταίρους που συντάχθηκε από την «Μαλαματίνας Ηλίας και ΣΙΑ ΕΕ – BUSINET CONSULTANS» για λογαριασμό της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, ΕΤΑΛ ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν προμηθεύονται τη σχετική ανακοίνωση και τα συνημμένα αυτής από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) Α.Ε., 28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος και την ιστοσελίδα www.ando.gr.

Για εξειδικευμένα τεχνικά θέματα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην «Μαλαματίνας Ηλίας και ΣΙΑ ΕΕ – BUSINET CONSULTANS» στο 2251040188 και στο businet@otenet.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, επικοινωνήστε με την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) ΑΕ, στο τηλέφωνο 2241005163 (Υπεύθυνοι Ανθούλα Κοτζιμπασοπούλου και Κώστας Ζήφος).

 

Συνημμένα:

1. υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

2. Εμπειρογνωμοσύνη ενιαίων προδιαγραφών

Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Κων/νος Ζήφος

Διευθυντής

2.9.2023

Καρπαθιακά Νέα