Παραιτήθηκε ο ειδικός συνεργάτης Δήμου Καρπάθου σε θέματα τουρισμού Ανδρέας Τσαγκάρης

Παραιτήθηκε ο ειδικός συνεργάτης Δήμου Καρπάθου σε θέματα τουρισμού Ανδρέας Τσαγκάρης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 672 / 2023

Ο Δήμαρχος Καρπάθου Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ 9 άρθρο 163 Ν. 3584/07.

2. Τον ΟΕΥ του Δήμου Καρπάθου (ΦΕΚ 1322/23-04-2012) και την τροποποίησή του (ΦΕΚ 3164/Β/2017).

3. Το υπ΄αριθ. 1305/τΓ/26-08-2020 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθ. 1540/2020 απόφαση Δημάρχου Καρπάθου περί πρόσληψης του Τσαγκάρη Ανδρέα-Χρυσοβαλάντη του Μιχαήλ, ως Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου.

4. Την με αριθ. πρωτ. 11915/12-06-2023 αίτηση του ανωτέρω με την οποία επιθυμεί την παραίτησή του από την ανωτέρω θέση για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους.

5. Την αριθμ. 1859317411/13-06-2023 Βεβαίωση διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της παραίτησης του Τσαγκάρη Ανδρέα – Χρυσοβαλάντη του Μιχαήλ από την θέση του ως Ειδικός Συνεργάτης του Δήμου Καρπάθου.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τις διατάξεις της παρ 9 άρθρο 163 Ν.3584/07.

Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. ΝΙσύριος

12.6.2023

Καρπαθιακά Νέα