Ανοίγει ο δρόμος για την «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου»

Ανοίγει ο δρόμος για την «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου»

Η οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπάθου, στις 10 Αυγούστου 2ο21, κατά την δια περιφοράς συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Καρπάθου και της «Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής» για την Πράξη «Αποκατάσταση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Ολύμπου».

Σύμφωνα με σχέδιο ο συνολικός προϋπολογισμός, για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 257.794,10 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.