Στην τελική ευθεία το άνοιγμα του σχολείου στο Όθος της Καρπάθου! Η απόφαση Δημάρχου για την επιτροπή καταλληλότητας

Στην τελική ευθεία το άνοιγμα του σχολείου στο Όθος της Καρπάθου! Η απόφαση Δημάρχου για την επιτροπή καταλληλότητας

Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλόλητας κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο στη τ. κ. Όθους Καρπάθου. Σύμφωνα με πληροφορίες η επιτροπή θα ολοκλήρωση την έκθεση της στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 981

Έχοντας υπόψη:

1. την παρ.4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν.3852/2010, όπως

αντικαταστάθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 και

συμπληρώθηκε από το άρθρο 44 του Ν.4257/2014

2. το άρθρο 186 του Ν.3463/2006

3. την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010

4. την παρ.6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.06.2006 τεύχος

Α’)

5. την υπ’ αριθ. 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ 635/27.04.2007 τεύχος Β’). απόφαση της

Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων

6. το υπ’ αριθ. πρωτ. 5906/4-7-23 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

7. το υπ’ αριθ. πρωτ. 4090/3-7-23 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

8. το υπ’ αριθ. πρωτ. Σ.Δ7.Τ1./11111/20-7-23έγγραφό Των Κτηριακών

Υποδομών Α.Ε.

9. το υπ’ αριθ. πρωτ. 2503/10-07-23 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας

10. το υπ’ αριθ. πρωτ. 19969/20-7-23 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ρόδου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε την Επιτροπή καταλληλόλητας κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο στη τ.κ. Όθους Καρπάθου, η οποία αποτελείται

από:

α) τον κ. Ψαρά Χαράλαμπο Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο

ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του υπό εξέταση ακινήτου. Τον Πρόεδρο

απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Διευθυντής της άλλης βαθμίδας

εκπαίδευσης,.

β) τον κ. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ως Πρόεδρο ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση του υπό εξέταση ακινήτου.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Διευθυντής της άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης.

γ) τον Εμμανουήλ Παραγιό Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου ως μέλος, με

αναπληρωτή του κ. Δήμαρχο Γεώργιο τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου.

δ) τον αρμόδιο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. κ. Ηλιόπουλο Θεόδωρο των Κτηριακών

Υποδομών Α.Ε. ως αρμόδιο να συνδράμει με την σύνταξη έκθεσης αυτοψίας και παρατηρήσεων

ε) την κα. Κασίμη Γεωργία με βαθμό Ά, Επόπτριά Δημοσίας Υγείας, στο Τμήμα Δημοσίας Υγείας Π.Ε. Καρπάθου και Ηρωικής Νήσου Κάσου, της Δ/νσης Δημοσίας

Υγείας Δωδ/σου ως τακτικό μέλος εκπρόσωπο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ωςωωμέλος με αναπληρωτή του την κα. Βαλάτσου – Μήτσου Μαρία με βαθμό Ά, Επόπτριά Δημοσίας Υγείας, Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας Δωδ/σου ως

αναπληρωματικό μέλος

στ) την κα. Βογιατζηδακη Μαρια Εφοριακο ΠΕ/Α Δ.Ο.Υ. Ρόδου, τακτικό μέλος, την κα. Οθείτου Βασιλική ΤΕ/Α Δ.Ο.Υ. Ρόδου ως αναπληρωματικό μέλος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 981/2023

Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

29.7.2023

Καρπαθιακα Νέα