ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΝ ΚΑΣΟΥ: Το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές

ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΗΝ ΚΑΣΟΥ: Το ανώτατο όριο εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές

Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών, όπως αυτά προκύπτουν με βάση τους συντελεστές της παρ. 1β του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138), καθορίζονται ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ πληθυσμός 7.790 συντελεστής 2,5

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 2.500

2. Το συνολικό ύψος των δαπανών του συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138).

3. H απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ