Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου από το Λιμενικό Ταμείο

Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου από το Λιμενικό Ταμείο

Εγκρίνουμε τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν μία χιλιάδες ευρώ 101.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ., Κ.Α.Ε. 30-7325.004 οικ. έτος 2022 για την Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου