Αντικατάσταση ιστών φωτισμού δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου ΚΑΚΠ

Αντικατάσταση ιστών φωτισμού δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου ΚΑΚΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), κατά την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (αρθρ. 95 παρ 2α του Ν. 4412/16,) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«Αντικατάσταση ιστών φωτισμού δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου ΚΑΚΠ»,

προϋπολογισμού 164.548,00 ΕΥΡΩ (περιλαμβάνεται δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και με ΦΠΑ).

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ταχυδρομική διεύθυνση: Συγκρότημα εγκαταστάσεων Ελληνικού, Τέρμα 25ης οδού, ΤΚ 16777. Αρμόδιος για πληροφορίες: Καραμιχάλης Ιωάννης (ΔΤΥ/Θ) τηλ. 210 9973255, e-mail : d8d@hasp.gov.gr & dty@hasp.gov.gr

2. Η Διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού αναρτώνται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘’ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ypa.gr , όπου διατίθενται δωρεάν , καθώς επίσης και στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016.

3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το προς δημοπράτηση έργο αφορά στην αντικατάσταση 2 μεταλλικών ιστών φωτισμού και των φερόντων προβολέων.

4. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 132.700,00, χωρίς ΦΠΑ, 164.548,00 € με Φ.Π.Α.24%. 5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΙ : Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Ειδικό Φορέα 1039-401- 0000000 ΥΠΑ, ΑΛΕ 3110403001 και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά. (κωδικός CPV 45.23.50003). Προκαταβολή ή άλλο πριμ δεν θα χορηγηθεί.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει και τους όρους της διακήρυξης του έργου του θέματος που έχουν εγκριθεί με την ΓΔΑΜ/ΔΤΥ/Θ/9629/9-8-2023 απόφαση Διοικητή ΥΠΑ. (ΑΔΑ: 9ΘΒ765ΧΘΞ-1ΧΠ).

8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις οικονομικών φορέων αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα Ηλεκτρομηχανολογικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 76 του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης , β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανά- θεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η ελάχιστη τεχνική ικανότητα που ζητείται, είναι για προσφέροντες που διαμένουν στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι σε ΜΕΕΠ, στελέχωση με έναν Τεχνικό Β βαθμίδας ΜΕΚ ή δύο τεχνικούς Α΄βαθμίδας ΜΕΚ για την κατηγορία έργου Ηλεκτρομηχανολογικά.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράρτημα ΧΙ του παραρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του αρθρ. 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/16.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρ. 72 του Ν. 4412/16 ορίζεται στο 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, ήτοι δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (2.654,00€) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση αποκλειστικά την τιμή (αρθρ. 95 παρ 2α του Ν. 4412/16).

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ορίζεται η 12 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30.

12. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται : α) Ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». β) Ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές.

13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ορίζεται η 18 Σεπτεμβρίου , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

Η Προϊσταμένη ΔΤΥ της ΥΠΑ Δρ. Δέσποινα Τσούκα