Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην Βαλαντού – Απερίου – Καρπάθου το Σάββατο (19-11-2022) 10:00΄- 13:00΄

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην Βαλαντού – Απερίου – Καρπάθου το Σάββατο (19-11-2022) 10:00΄- 13:00΄

 

Στην Ρόδο, σήμερα (18-11-2022), Παρασκευή, ο Διευθυντής της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, Αστ. Διευθυντής Εμμανουήλ ΚΑΖΑΜΙΑΣ, αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω εκτέλεσης εργασιών που αφορούν στην αντικατάσταση στον περιβάλλοντα χώρο, επισκευή και συντήρηση τοίχου περίφραξης χωρίς χρήση ικριωμάτων και εργασιών συντήρησης σε οικία στο χωριό Απέρι Καρπάθου, περιοχή Βαλαντού, άνευ οδού και αριθμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οχήματος το Σάββατο (19-11-2022) κατά τις ώρες 10:00΄- 13:00΄, επί της περιοχής Βαλαντού – Απερίου – Καρπάθου (έμπροσθεν παλιού καφενείου Παπαηλία).

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς και σύμφωνα με τη σήμανση που θα τοποθετηθεί.