Προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οχήματος που οδηγεί στην Λάστο

Προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οχήματος που οδηγεί στην Λάστο

« Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ».

Στη Ρόδο, σήμερα (23-12-2021), ημέρα της εβδομάδας Κυριακή, ο Διευθυντής της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, Αστυνομικός Διευθυντής Μιχαήλ ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΣ. Α) Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99 « Περί Κ.Ο.Κ. » όπως τροπ. με Ν. 4313/2014. 2) Την από 23-01-2022 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καρπάθου.

Β) Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση του κοινού, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση) επί της ανωνύμου Δημοτικής Οδού που οδηγεί στον οικισμός Λάστο νήσου Καρπάθου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός οχήματος, και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας της ανωνύμου Δημοτικής Οδού που οδηγεί στον οικισμό Λάστο, από τη συμβολή αυτής με την Επαρχιακή οδό Βωλάδας – Όθους μέχρι και τον οικισμό Λάστο της νήσου Καρπάθου.

Άρθρο2ο

Ο Δήμος Καρπάθου υποχρεούται να τοποθετήσει την απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αστυνομικού Τμήματος Καρπάθου και να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των μονίμων κατοίκων.

Άρθρο 3ο

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης ισχύει από την ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο και μέχρι την αποκατάσταση του οδοστρώματος. Μετά τη λήξη του ανωτέρω διαστήματος τα μέτρα καταργούνται και επανέρχεται το προ της εκδόσεως της παρούσας κυκλοφοριακό καθεστώς. Άρθρο 4ο Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 « Περί Κ.Ο.Κ. » όπως τροπ. με Ν. 3542/2007.

Άρθρο 5ο Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Καρπάθου.