Απαγόρευση βοσκής στην καμένη έκταση στη θέση «Έξω Βουνό», εντός των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων Μεσοχωρίου και Σπόων, Δήμου Καρπάθου

Απαγόρευση βοσκής στην καμένη έκταση στη θέση «Έξω Βουνό», εντός των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων Μεσοχωρίου και Σπόων, Δήμου Καρπάθου

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την απαγόρευση βοσκής των αιγών για δέκα (10) συνεχή έτη και των μεγάλων ζώων και προβάτων για πέντε (5) συνεχή έτη, σε έκταση εμβαδού 1.268.378 τ.μ., όπως αυτή απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την αρ.πρωτ. 178813/7-4-2023 (ΦΕΚ 302/Δ/2023) απόφαση κήρυξης αναδασωτέας έκτασης (ΑΔΑ: ΨΛ3Χ4653Π8-ΓΧΗ).

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι, κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, τιμωρούνται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, τα Αστυνομικά Όργανα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ

Αικατερίνη Μπαλατσούκα Δασολόγος

25.5.2023

Καρπαθιακά Νέα