Απαγόρευση βοσκής στην καμένη έκταση στη θέση «Σταυρί», Απερίου Καρπάθου

Απαγόρευση βοσκής στην καμένη έκταση στη θέση «Σταυρί»,  Απερίου Καρπάθου

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 24 και της παρ.3 του άρθρου 117 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 105 και 107 του Ν.Δ.86/1969 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 60 (παρ.3 και 4) του Ν.4264/2014

3. Τις διατάξεις των άρθρων 113 (παρ.3), 114, 276, 277 και 278 του Ν.Δ.86/1969 όπως ισχύουν

4. Την αρ.πρωτ. 246980/18-5-2023 (ΦΕΚ 424/Δ/2023) απόφαση κήρυξης αναδασωτέας έκτασης (ΑΔΑ: 6Ψ2Β4653Π8-ΨΜΦ)

5. Την ανάγκη προστασίας και ανάπτυξης της βλάστησης της έκτασης που κάηκε λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 24-9-2021.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απαγόρευση βοσκής των αιγών για δέκα (10) συνεχή έτη και των μεγάλων ζώων και προβάτων για πέντε (5) συνεχή έτη, σε έκταση εμβαδού 2.257.530 τ.μ., όπως αυτή απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την αρ.πρωτ. 246980/18-5-2023 (ΦΕΚ 424/Δ/2023) απόφαση κήρυξης αναδασωτέας έκτασης (ΑΔΑ: 6Ψ2Β4653Π8-ΨΜΦ).

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι, κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, τιμωρούνται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, τα Αστυνομικά Όργανα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ κ.α.α.

Χρυσάνθη Δεσλή

Δασολόγος

(Η φωτογραφία από την φωτιά 24.9.2021, φωτο Πόπη Χαλκιά, facebook)

22.6.2023

Καρπαθιακά Νέα