Απάντηση του Υπ. Ναυτιλίας και σε Αναφορά του Β. Α.  Υψηλάντη για τη βελτίωση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτηση Καρπάθου και Η. Ν. Κάσου

Απάντηση του Υπ. Ναυτιλίας και σε Αναφορά του Β. Α.  Υψηλάντη για τη βελτίωση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτηση Καρπάθου και Η. Ν. Κάσου

Στην από 25/05/2022 Αναφορά του  Κοσμήτορα της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασιλείου Νικόλαου Α. Υψηλάντη, απάντησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης σχετικά με τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων που εξυπηρετούν τα ακριτικά νησιά μας .

Αφορμή της Κοινοβουλευτικής αυτής Αναφοράς υπήρξε σχετική επιστολή της  κ. Καλλιόπης Νικολαΐδου, Επάρχου Καρπάθου – Η. Ν. Κάσου.

Ο υπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων την αφαίρεση του λιμένος της Ανάφης από το δρομολόγιο  που προσεγγίζει και το Ηράκλειο Κρήτης διευκολύνοντας έτσι τους νησιώτες μας, μειώνοντας τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

 

Το πλήρες κείμενο της  Απαντήσεων είναι το ακόλουθο:

 

« Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Αναφορά, γνωρίζεται ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (ν. 4948/2022 – Α’ 125), για την κάλυψη του ενδεικτικού ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες υποβάλλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους δηλώσεις δρομολόγησης των πλοίων τους για την δρομολογιακή περίοδο από την 01/11 εκάστου έτους μέχρι την 31/10 του επομένου έτους.

Εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως οι πάγιες ανάγκες του μεταφορικού έργου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει στη δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, διάρκειας ενός έως πέντε ετών, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γραμμών, άνευ μισθώματος.

Αν και με την ανωτέρω διαδικασία δεν καλύπτονται πλήρως οι συγκοινωνιακές ανάγκες, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, των πλοιοκτητών,
των ναυτικών πρακτόρων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ., εκδίδεται προκήρυξη για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, έναντι μισθώματος.

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Σ.Α.Σ. για τη νέα δρομολογιακή περίοδο, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 2252.1.1/63640/22/09-09-2022 απόφαση προκήρυξης ανοικτού δημόσιου διεθνούς αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2022 μέχρι 31/10/2023 (ΑΔΑ: ΨΛΠΕ4653ΠΩ-ΒΝΠ).

Στην εν λόγω απόφαση έχει συμπεριληφθεί και η ακόλουθη δρομολογιακή γραμμή για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της Καρπάθου και της Η. Ν. Κάσου:

α) Πειραιάς – Θήρα – Ανάφη – Κάσος – Πηγάδια Καρπάθου – Διαφάνι – Χάλκη – Ρόδος και επιστροφή, με μισθούμενο τμήμα το Θήρα – Ανάφη – Κάσος – Πηγάδια Καρπάθου – Διαφάνι –Χάλκη – Ρόδος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα, καθ’ όλη τη
διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι ανώτατου προσφερόμενου μισθώματος
88.000,00€ για πλοία κατηγορίας 3 και 110.000,00 € για πλοία κατηγορίας 2,

β) Πειραιάς – Θήρα – Ανάφη – Σητεία – Κάσος – Πηγάδια Καρπάθου – Διαφάνι – Χάλκη – Ρόδος και επιστροφή, με μισθούμενο τμήμα το Θήρα – Ανάφη – Σητεία – Κάσος – Πηγάδια Καρπάθου – Διαφάνι – Χάλκη – Ρόδος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι ανώτατου προσφερόμενου μισθώματος 88.000,00 € για πλοία κατηγορίας 3 και 110.000,00 € για πλοία κατηγορίας 2, και

γ) Πειραιάς – Θήρα – Ηράκλειο – Σητεία – Κάσος – Πηγάδια Καρπάθου – Ρόδος και επιστροφή, με μισθούμενο τμήμα το Σητεία – Κάσος – Πηγάδια Καρπάθου – Ρόδος και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι ανώτατου προσφερόμενου μισθώματος 85.000,00€ για πλοία κατηγορίας 3 και 106.250,00 € για πλοία κατηγορίας 2.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προσέγγιση στην Ανάφη έχει αφαιρεθεί από το
δρομολόγιο που προσεγγίζει και το Ηράκλειο Κρήτης.

Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία πλοίων καθώς και ανά δρομολογιακή γραμμή εξειδικεύονται στη σχετική προκήρυξη.

Τέλος, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών, καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια προς επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν, εγκρίνοντας αφενός έκτακτα δρομολόγια, αφετέρου έκτακτες προσεγγίσεις πλοίων όπου υφίσταται συγκεκριμένη μεταφορική ανάγκη, ενώ παράλληλα εξετάζει θετικά κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

06/10/2022