Απευθείας ανάθεση από τον Δήμο Καρπάθου για "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης και σύνταξης προτάσεων γραφείου προγραμματισμού και υπηρεσίες υποστήριξης τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα εκτέλεσης ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων"

Απευθείας ανάθεση από τον Δήμο Καρπάθου για "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης και σύνταξης προτάσεων γραφείου προγραμματισμού και υπηρεσίες υποστήριξης τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα εκτέλεσης ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων"

Από τον Δήμο Καρπάθου αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης και σύνταξης προτάσεων γραφείου προγραμματισμού και υπηρεσίες υποστήριξης τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα εκτέλεσης ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων».

 

Η απευθείας ανάθεση δίδεται στην εταιρία ADVICE CONSULTING & ENGINEERING

Η ανάθεση αφορά την υπηρεσία «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παρακολούθησης και σύνταξης προτάσεων γραφείου προγραμματισμού και υπηρεσίες υποστήριξης τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα εκτέλεσης ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων».

Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και για 12 μήνες. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 37.200,00 ευρώ και αναλύεται όπως παρακάτω:

Στάδια/παραδοτέα έργου Διάρκεια Άτομα Ειδικότητα Ανθρωποώρες Κόστος ανθρωποώρας Σύνολο (ευρώ) I. Διερεύνηση και παρακολούθηση των υπαρχόντων δυνατοτήτων χρηματοδότησης 12 μήνες 1 1 Οικονομολόγος 75 60,00 4.500,00

II. Εκτέλεση ενεργειών ωρίμανσης κατά τη φάση σύνταξης φακέλων των πρότασεων 12 μήνες 2 1 Μηχανικός και 1 Οικονομολόγος 150 60,00 9.000,00

III. Σύνταξη των απαιτούμενων Τεχνικών Δελτίων Πράξης. 12 μήνες 1 1 Μηχανικός 50 60,00 3.000,00

IV. Εκτέλεση συμπληρωματικών ενεργειών ωρίμανσης κατά τη φάση αξιολόγησης των πράξεων 12 μήνες 2 1 Μηχανικός και 1 Οικονομολόγος 150 60,00 9.000,00

V. Υποστήριξη διαδικασιών από την ένταξη της πράξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα έως και την Υπογραφή Σύμβασης 12 μήνες 1 1 Πληροφορικής 75 60,00 4.500,00 Σύνολο (12 μήνες) 30.000,00€ ΦΠΑ 24% 7.200,00€ ΣΥΝΟΛΟ +ΦΠΑ 37.200,00 € 5.

Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου