Δήμος Καρπάθου: Απευθείας ανάθεση 14.997,80 ευρώ για τον «Καθαρισμό 58 Δεξαμενών ύδρευσης»

Δήμος Καρπάθου: Απευθείας ανάθεση 14.997,80 ευρώ για τον «Καθαρισμό 58 Δεξαμενών ύδρευσης»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ 1ζ του Ν.3852/2010

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

5. Την ανάγκη του Δήμου για την υπηρεσία που αναφέρεται στο θέμα

6. Την υπ’ αριθ.:30/08-06-2023 (πρωτ.: 11437) Μελέτη

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 11572/8-6-2023 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:23REQ012840198)

8. Το υπ΄αριθ. πρωτ.: 11641/9-6-2023 τεκμηριωμένο αίτημα

9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (2023) του Δήμου στο ΚΑ 25.6275.0004 με τίτλο: Καθαρισμός φρεατίων, δεξαμενών κλπ.

10. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμό 25.6275.0005 Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης δήμου (ΑΑΥΣ 271/13-6-2023 με ΑΔΑ:ΨΔ96ΩΕ0-ΚΤΩ και ΑΔΑΜ:23REQ0128774338) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, την συνδρομή των προϋποθέσεων της 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και την δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

11.Την υπ΄αριθ.: 711 (Πρωτ.:12292) 14/6/2023 (ΑΔΑ: 9ΧΞ6ΩΕ0-ΛΗΛ) απόφαση για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

12. Την υπ΄αριθ. Πρωτ.: 12326/14-6-2023 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23PROC012879246)

13.Την προσφορά που υποβλήθηκε με αριθμ. πρωτ.:12963/21-6-2023 και επισυναπτόμενα τα ζητούμενα απαραίτητα δικαιολογητικά ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την απευθείας ανάθεση στον Νεκτάριο ΟΡΦΑΝΟ του Στυλιανού, [Με στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή Ρόδος Τ.Κ.:85104 τηλέφωνο: 2241071313 και email: orfanosnekt@gmail.com] ΑΦΜ: 101663472 Δ.Ο.Υ: Ρόδου

 Η ανάθεση αφορά τον καθαρισμό 58 δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Καρπάθου που μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε η ανάγκη καθαρισμού τους, ούτως ώστε σε συνδυασμό με την προληπτική χλωρίωση του νερού, να επιτευχθεί το καλύτερο υγειονομικό αποτέλεσμα.

3. H Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή και ανάρτησή της έως 31/12/2023 (ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού ή αντικειμένου), με δικαίωμα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι: 14.997,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και αναλύεται όπως παρακάτω:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (m³) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΑΝΤΑΛΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 750 1,00 € 750 € 2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΑΝΤΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 650 1,00 € 650 € 3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΥΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 150 1,50 € 225 € 4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΥΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 30 3,00 € 90,00 € 5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 100 1,75 € 175,00 € 6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 200 1,50 € 300,00 € 7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΛΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 100 1,75 € 175,00 € 8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΡΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑ ΤΚ ΑΠΕΡΙΟΥ 50 2,00 € 100,00 € 9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΛΑΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑ ΤΚ ΑΠΕΡΙΟΥ 1200 0,85 € 1.020,00 € 10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΛΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΚ ΑΠΕΡΙΟΥ (ΔΙΠΛΗ) 200 1,50 € 300,00 € 11 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΝΩ ΑΠΕΡΙ-ΓΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΠΕΡΙΟΥ 50 2,00 € 100,00 € 12 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΕΡΙΟΥ 10 4,00 € 40,00 € 13 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩΔΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΕΡΙΟΥ 50 2,00 € 100,00 € 14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΕΡΙΟΥ 100 1,75 € 175,00 € 15 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΕΡΙΟΥ 30 3,00 € 90,00 € 16 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΩΛΑΔΑΣ 150 1,50 € 225,00 € 17 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΩΛΑΔΑΣ 150 1,50 € 225,00 € 18 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΑΥΣΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΩΛΑΔΑΣ 30 3,00 € 90,00 € 19 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΣΤΟΣ-ΝΤΙΑ ΤΚ ΒΩΛΑΔΑΣ 50 2,00 € 100,00 € 20 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΟΥΡΑ ΤΚ ΟΘΟΥΣ 150 1,50 € 225,00 € 21 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΘΟΥΣ 50 2,00 € 100,00 € 22 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΗΓΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΚ ΟΘΟΥΣ 10 4,00 € 40,00 € 23 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΛΩΝ 100 1,75 € 175,00 € 24 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΛΩΝ 50 2,00 € 100,00 € 25 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΦΛΕΑ ΤΚ ΠΥΛΩΝ 50 2,00 € 100,00 € 26 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΛΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΛΩΝ 5 6,00 € 30,00 € 27 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΤΕΛΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΟΠΗ ΤΗΣ ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ 350 1,25 € 437,50 € 28 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΜΟΟΠΗ ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ 150 1,50 € 225,00 € 29 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΡΑΚΑΛΑ(ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ) ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ 150 1,50 € 225,00 € 30 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΙΟΤΡΙΒΙ ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ 50 2,00 € 100,00 € 31 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩΓΥΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΗ ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ 300 1,25 € 375,00 € 32 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΚΡΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΟΠΗ ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ 100 1,75 € 175,00 € 33 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΙ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ 100 1,75 € 175,00 € 34 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΙ ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ 100 1,75 € 175,00 € 35 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΙΤΑΡΕΝΑ-ΔΕΝΤΡΙ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ 30 3,00 € 90,00 € 36 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΙ ΜΑΡΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ 100 1,75 € 175,00 € 37 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΥΛΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ 50 2,00 € 100,00 € 38 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡ.ΑΦΙΑΡΤΗ ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ 150 1,50 € 225,00 € 39 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡ.ΑΦΙΑΡΤΗ ΤΚ ΜΕΝΕΤΩΝ 50 2,00 € 100,00 € 40 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΜΙΝΟΣ ΤΚ ΑΡΚΑΣΑΣ(3ΤΜΗΜΑΤΩΝ) 550 1,00 € 550,00 € 41 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡ.ΑΝΩ ΛΕΥΚΟΣ 50 2,00 € 100,00 € 42 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΑΝΩ) ΣΤΗΝ ΠΕΡ.ΑΝΩ ΛΕΥΚΟΣ 100 1,75 € 175,00 € 43 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΟΥ 100 1,75 € 175,00 € 44 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΛΕΚΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡ.ΛΕΥΚΟΥ 50 2,00 € 100,00 € 45 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 100 1,75 € 175,00 € 46 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΙΟΤΡΙΒΙ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 100 1,75 € 175,00 € 47 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΛΚΙ1 ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 100 1,75 € 175,00 € 48 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΛΚΙ2 ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 100 1,75 € 175,00 € 49 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΠΟΩΝ 300 1,25 € 375,00 € 50 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΥΝΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΠΟΩΝ 50 2,00 € 100,00 € 51 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΑΘΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΠΟΩΝ 100 1,75 € 175,00 € 52 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΚΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΛΥΜΠΟΥ 50 2,00 € 100,00 € 53 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡ.ΛΑΚΑΝΙ ΤΚ ΟΛΥΜΠΟΥ 150 1,50 € 225,00 € 54 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΗΓΗΣ ΜΕΣΑ ΒΡΥΣΗ 5 6,00 € 30,00 € 55 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΥΜΙΤΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΛΥΜΠΟΥ 150 1,50 € 225,00 € 56 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΑΥΛΩΝΑ ΤΚ ΟΛΥΜΠΟΥ 350 1,25 € 437,50 € 57 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΥΛΩΝΑ 100 1,75 € 175,00 € 58 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ (ΠΕΤΡΙΝΗ) 100 1,75 € 175,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 12.095,00 € ΦΠΑ 24% 2.902,80 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.997,80 € 5.

Ο καθαρισμός θα γίνει μετά από εκκένωση των δεξαμενών με τον καλύτερο ενδεδειγμένο τρόπο για κάθε δεξαμενή, ούτως ώστε να απομακρυνθούν όλα τα ιζήματα και να είναι καθαρά τα τοιχώματα και ο πυθμένας των δεξαμενών. Μετά τον καθαρισμό θα απολυμανθούν με υποχλωριώδες νάτριο (NaClO) που θα διατεθεί από τον Δήμο Καρπάθου.

6. Η σύμβαση θα εκτελεστεί στο σύνολό της σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 30/8-6-2023 μελέτη.

7. Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό με βάση την οικονομική προσφορά του. Η καταβολή της καθορισμένης σύμφωνα με τη σύμβαση αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, μετά το πέρας εργασιών, ανάλογα με την παράδοση.

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάκλητες καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η εργασία.

Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας.

8. Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

22.6.2023

Καρπαθιακά Νέα